Výchovný poradca

 

KARIÉRNE PORADENSTVO

ž i a d o s ť   o   z a r a d e n i e   d o   p r o g r a m u  (stiahnuť TU)

i n f o r m o v a n é   s ú h l a s y

 • neplnoletí klienti (stiahnuť TU)
 • plnoletí klienti     (stiahnuť TU)

 

 

PRIHLÁŠKY

p r i h l á š k a   n a   v y s o k o š k o l s k é   š t ú d i u m

(bakalárske - prvý stupeň)

 • nevyplnené tlačivo prihlášky (stiahnuť TU)
 • vzor vyplnenej prihlášky (stiahnuť TU)

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria