Štipendiá

 

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

 a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

 

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                                    99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

 

Zmeny nastali v tlačivách žiadostí a to:

Žiadosť o poskytnutie štipendia.
Oproti pôvodnému tlačivu sú zmeny najmä po stránke formálnej. Pôvodné prvé dve strany textu sa aj po obsahovej stránke dali upraviť na jednu stranu. Výhody:

  • Záväzok žiadateľa a jeho čestné prehlásenie je na prvej strane (ťažko prehliadnuteľné).
  • Žiadosti o poskytnutie štipendia pre žiakov, ktorí budú poberať štipendium z dôvodu hmotnej núdze, nebudú potrebovať tretiu a štvrtú stranu žiadosti.

 

V tomto školskom roku sa budú akceptovať už len nové tlačivá.

 

Žiadosť žiaka o štipendium.

Podľa školského zákona § 149 ods. (3) štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje.

Tlačivo žiadosti aj potvrdenia o priznanej dani nájdete v rubrike Dokumenty/Tlačivá.

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria