Aktualizačné vzdelávanie

 

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

 

A k t u a l i z a č n é   v z d e l á v a n i e : 

P o k r o č i l é   i n t e r a k t í v n e   v y u č o v a n i e   v   p r á c i   u č i t e ľ a : TU

I n k l ú z i a  a  i n k l u z í v n e  v z d e l á v a n i e : TU

D i g i t a l i z á c i a  v ý c h o v y  a  v z d e l á v a n i a : TU

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria