Profil školy

 

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči

 • je progresívna, otvorená škola
 • poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitou v odboroch štvorročné a osemročné gymnázium 7902J podľa ISCED 3 a ISCED 2 s vnútorne diferencovaných systémom voliteľných a nepovinných predmetov podľa voľby študenta v posledných dvoch ročníkoch, ktoré je zakončené maturitnou skúškou zo štyroch predmetov, dva sú povinné a dva voliteľné. 
 • pripravuje absolventov pre úspešné štúdium na vysokých školách a pre povolania, v ktorých sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu 
 • dáva možnosť vybrať si štúdium drhuhéhu cudzieho jazyka z ponuky 5 cudzích jazykov: nemecký, anglický, ruský, španielsky, francúzsky
 • poskytuje podmienky pre rozšírenú výučbu športovej prípravy a informatiky
 • aktívne pripravuje žiakov na olympiády z prírodovedných a spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov a športové súťaže
 • skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne slabozrakých a zrakovo postihnutých, ktorí tu študovali v rokoch 1989 a 2004

 

Sídli v budove, ktorá

 • je národná kultúrna pamiatka, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 

 • sa nachádza v historickom centre mesta s výbornou dostupnosťou verejnej dopravy, kultúrnych inštitúcií, zdravotníckych zariadení a obchodnej siete.

 • má odborné učebne (informatiky, fyziky, chémie, biológie, jazykov, geografie), 2 multimediálne učebne, 2 laboratóriá (fyziky, chémie)športovú halu, telocvičňu, posilňovňu a viacúčelový športový areál, na relaxáciu a šport i vo voľnom čase.

 • využíva aulu školy na slávnostné príležitosti, imatrikulácie, večierky, plesy žiakov a iné spoločenské akcie.

 • ponúka žiakom i učiteľomslužby školskej knižnice a čitáreň.

 • disponuje vnútorným informačným systémom, umožňujúcim prepojenie medzi učiteľmi, rodičmi a študentami navzájom pre moderný prístup k vyučovaciemu procesu http://gymjfrle.edupage.org 
 • má Wi-Fi – hot spot a pre svojich žiakov ponúka cez prihlásenie na heslo voľný prístup. Sprostredkovanie pripojenia na WiFi portál záujemcom na požiadanie poskytnú vyučujúci informatiky.
 • zastrešuje vlastnú kuchyňu a jedáleň, kde poskytuje stravovanie žiakom, zamestnancom školy a ostatným záujemcom.

   

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria