Vnútorný poriadok školy

 

I. Základné ustanovenia

 

Gymnázium J. Francisciho - Rimavského v Levoči je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravuje aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach.

Vo vzdelávacích programoch (štvorročné a osemročné štúdium) poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Žiak ju absolvuje dobrovoľne, a preto je povinný podriadiť sa pravidlám vnútornej organizácie práce v nej, jej vnútornému poriadku.

Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie nášho gymnázia zabezpečí taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, no aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.

Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

Cieľom vnútorného poriadku školy je:

- vymedzenie práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov a vzťahov medzi nimi a zamestnancami školy,

- určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho,

- určenie pravidiel udeľovania výchovných opatrení,

- stanoviť prevádzku a vnútornú organizáciu školy,

- určiť podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia,

- zabezpečiť naplnenie princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ gymnázia vydáva školský poriadok Gymnázia J. Francisciho - Rimavského Levoča v tomto znení:

 

II. Práva a povinnosti žiakov

 

 

1. Každý žiak má právo:

a) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,

b) na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),

c) na kvalitnú výučbu v každom povinnom a voliteľnom predmete,

d) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie,

e) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,

f) na zdôvodnenie klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce alebo testu (tu má právo aj na analýzu chýb), na skúšanie a hodnotenie, len keď je schopný práce (zo zdravotných dôvodov), poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, poznať zásady písomného preverovania žiakov, vrátane termínov písomného skúšania,

g) v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne skúšanie; ak je žiak neplnoletý, požiada prostredníctvom zákonného zástupcu,

h) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov,

i) podľa vlastného záujmu sa zapojiť do činnosti niektorého krúžku,

j) využívať všetky príležitosti a možnosti poskytované školou na rozvíjanie svojich schopností a rozširovanie vedomostí, pričom škola garantuje žiakovi slobodu myslenia, vierovyznania a názoru

k) v rámci študijného procesu využívať školské zariadenie, pomôcky, materiály a priestory (telovýchovné zariadenia, odborné učebne, šatňa, školská jedáleň) v súlade s podmienkami prevádzky školy,

l) zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, jazykovo-poznávacie pobyty, exkurzie, kurzy, prednášky a pod.). Pre viacdňové akcie školy (lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka a prírody, jazykovo-poznávacie pobyty a pod.) platí osobitný poriadok; - učiteľ - organizátor viacdňovej akcie školy má právo nepovoliť žiakovi účasť na akcii po konzultácii s triednym učiteľom, resp. ostatnými vyučujúcimi; dôvodom môže byť napríklad uložené výchovné opatrenie za porušenie vnútorného poriadku školy alebo za vysokú absenciu,

m) deň po účasti na olympiáde má právo na odpustenie ústnej a písomnej skúšky i domácej úlohy,

n) voliť si svojho zástupcu a byť volený do rady školy,

o) prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodieľať sa na činnosti rady školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia),

p) konzultovať akýkoľvek problém s triednym učiteľom, vo vážnejšom prípade s výchovným poradcom či s riaditeľom školy, resp. jeho zástupcom,

r) dohodnúť si spôsob a termín na doplnenie zameškaného učiva s vyučujúcim,

s) využiť pomoc výchovného poradcu, koordinátora pre prevenciu drogových závislostí a iných patologických javov so zárukou diskrétnosti,

t) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, vrátane vytvorenia podmienok a používania špeciálnych vzdelávacích pomôcok,

u) v odôvodnených prípadoch má žiak právo na vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu.

2. K povinnostiam žiakov patrí:

a) osvojovať si podľa svojich najlepších schopností vedomosti a zručnosti, svedomite sa pripravovať na vyučovanie,

b) správať sa tolerantne a slušne, rešpektovať spolužiakov a učiteľov, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

c) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

d) byť v škole vhodne a čisto upravený,

e) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

f) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok,

g) zúčastňovať sa vyučovania podľa platného rozvrhu; ak absencia žiaka v konkrétnom predmete presiahne 30% v jednom polroku školského roka a nebola spôsobená vážnymi zdravotnými problémami žiaka, môže byť neklasifikovaný; o skutočnosti, či je možné žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne, rozhodne vyučujúci po prerokovaní s riaditeľom školy, prípadne jeho zástupcami; žiakovi môže byť nariadené komisionálne preskúšanie,

h) prichádzať minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania do svojej triedy,

i) prihlásiť sa na voliteľné predmety v určenom termíne; zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľ školy a nie je možná po 15. septembri príslušného školského roka,

j) písomne sa prihlásiť na maturitnú skúšku (žiaci posledného ročníka) triednemu učiteľovi do 30. septembra príslušného školského roka,

k) ospravedlniť každú svoju neprítomnosť na vyučovaní u triedneho učiteľa,

l) bezprostredne po príchode do školy sa prezuť, odložiť topánky a vrchný odev v šatni,

m) správať sa disciplinovane v školskej jedálni i pred ňou; žiak je povinný rešpektovať pokyny službukonajúceho dozoru a pracovníčok školskej jedálne,

n) bezprostredne po zazvonení na začiatok vyučovacej hodiny byť na svojom mieste v určenej učebni alebo pred ňou a neopúšťať svoje miesto bez vyzvania vyučujúceho,

o) písať vopred ohlásenú písomnú prácu; ak sa žiak v tomto termíne bez udania vážnych dôvodov nedostaví do školy, bude písať písomnú prácu v náhradnom termíne, ktorý určí učiteľ, pričom termín nemusí žiakovi vopred oznámiť,

p) dodržiavať pokyny učiteľa v odborných učebniach, telovýchovných zariadeniach a osobitné predpisy – laboratórne poriadky, základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy,

r) dozerať na svoje veci,

s) hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi do 5 pracovných dní,

t) dodržiavať tento vnútorný poriadok školy a všeobecne platné zákony a predpisy.

3. Žiakovi nie je dovolené:

a) fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho,

b) prinášať na vyučovacie hodiny veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní napr. časopisy, hry...,

c) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje),

d) znečisťovať steny (interiér aj exteriér), ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy,

e) používať vulgárne výrazy,

f) demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa na verejnosti (v areáli školy),

g) používať mobilný telefón na vyučovaní, v tomto čase musí byť telefón vypnutý a uložený v taške; v prípade nutnosti povolí jeho použitie vyučujúci, cez prestávky môže žiak používať mobilný telefón na telefonovanie a posielanie SMS,

h) konzumovať potraviny počas vyučovacích hodín,

i) nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty, či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka,

j) robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho (viď autorský zákon),

k) podvádzať.

V škole a na akciách organizovaných školou je prísne zakázané:

• akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia,

• prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, horľavé látky a iné),

• prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu,

• prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, drogy a iné),

• rovnako neprípustné je byť pod vplyvom týchto látok,

• písať a kresliť na steny budovy školy zvonku, na steny a kabínky sociálnych zariadení, chodieb a učební, ako aj na nábytok učební.

4. Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

upravuje metodický pokyn č. 21/2011 z 1. mája 20111 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

a) učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky klasifikácie a hodnotenia dohodnuté príslušnou predmetovou komisiou, pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou, rovnako hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou

b) priebežná klasifikácia žiaka sa môže zapisovať do internetovej žiackej knižky alebo tak, aby bolo zabezpečené, že sa o prospechu a správaní žiaka môže priebežne informovať zákonný zástupca žiaka,

c) každý žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej, či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej písomnej práce,

d) zákonný zástupca žiaka má právo kedykoľvek sa oboznámiť s klasifikáciou svojho dieťaťa a po dohovore s vyučujúcim aj nahliadnuť do písomných prác,

e) jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celé klasif. obdobie; v jednom dni môžu žiaci písať len jednu písomnú prácu, ktorá trvá viac ako 25 minút, preto termín tejto práce predmetový učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania.

hore

III. Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 

1. Zákonný zástupca žiaka má právo:

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod; tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť,

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

Neúčasť žiaka na výchove a vzdelávaní žiak, resp. zákonný zástupca rieši podľa § 144 ods. 9 – 11 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.


IV. Zásady správania sa žiakov

 

1. Oslovovanie a pozdravy

a) žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy a dospelé osoby v budove školy,

b) žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny postavením sa; ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, zdravia rovnakým spôsobom (tiež pri odchode osôb z triedy); sadajú si na pokyn vyučujúceho,

c) na hodinách telesnej výchovy, výtvarno-technických predmetov, práce s PC, praktických cvičení, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci spôsobom uvedeným v bode b) nezdravia,

d) žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

2. Príchod do školy

a) žiaci prichádzajú do školy v takom čase, aby najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania zaujali svoje miesto v učebni určenej na výučbu svojej prvej vyučovacej hodiny (príp. pred ňou, ak do učebne môžu vstúpiť len za prítomnosti vyučujúceho),

b) prvé 3 neskoré príchody sa posudzujú ako 1 neospravedlnená hodina, pri opakovaných neskorých príchodoch bude každý neskorý príchod posudzovaný ako 1 neospravedlnená hodina (s výnimkou meškania vlakov, autobusov alebo zlyhania MHD),

c) rovnako bude triedny učiteľ postupovať aj pokiaľ pôjde o oneskorené príchody na hodinu počas celého vyučovania,

d) pred vstupom do budovy si žiaci očistia obuv a v priebehu celého školského roka sa prezúvajú do zdravotne vhodných prezuviek.

 3. Správanie sa žiakov na vyučovaní

a) žiak prichádza na všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie; veci, potrebné na vyučovaciu hodinu má pripravené na lavici, ostatné veci má uložené v taške,

b) žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie, nenosí do školy cenné predmety a také veci, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli ohroziť zdravie alebo morálku žiakov (napr. zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, elektrické spotrebiče a pod.); pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu,

c) na hodinách v laboratóriách a odborných učebniach sa žiaci riadia laboratórnym poriadkom, na hodinách telesnej výchovy pokynmi vyučujúcich,

d) žiak počas vyučovania sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, pracuje podľa pokynov učiteľa, neruší vyučovanie,

e) pri skúšaní má žiak učebnice i zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak,

f) ak chce žiak odpovedať, alebo sa chce vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky; ak je žiak vyvolaný, postaví sa, odpovedá nahlas a zreteľne; sadne si na pokyn vyučujúceho; hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti,

g) ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa jeho závažnosti,

h) žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto počas vyučovania len so súhlasom vyučujúceho,

i) pred opustením triedy každý žiak vo svojom okolí urobí poriadok a všetky odpadky odnesie do odpadkového koša, po skončení vyučovania vyloží stoličku na lavicu,

j) po skončení poslednej vyučovacej hodiny podľa aktuálneho rozvrhu triedy si žiak uloží svoje veci do tašky, nenecháva učebnice, zošity ani ďalšie učebné pomôcky v lavici,

k) po skončení vyučovania sa nezdržiava bezdôvodne v šatni, ani v iných priestoroch budovy školy,

l) ak vznikne podozrenie, že žiak školy užíva návykové látky, oznámi riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka túto skutočnosť, požiada ho, aby zariadil v čo najkratšom možnom čase odborné lekárske vyšetrenie svojho syna (dcéry) zamerané na konzumáciu drog,

m) ak pristihnú žiaka v areáli školy alebo na školskej akcii užívať návykové látky, bude mu znížená známka zo správania a podmienečne sa vylúči zo štúdia s tým, že po uplynutí doby 6 mesiacov zákonný zástupca zariadi jeho vyšetrenie zamerané na užívanie drog a výsledok oznámi riaditeľovi školy; keď bude výsledok vyšetrenia pozitívny, žiak bude z ďalšieho štúdia vylúčený,

n) ak by bol študent školy v areáli gymnázia alebo na školskej akcii prichytený pri distribúcii návykových látok, z ďalšieho štúdia bude okamžite vylúčený a riaditeľ školy oznámi jeho čin orgánom činným v trestnom konaní.

Náplň práce týždenníkov:

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy.

Povinnosti týždenníkov:

• pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky,

• hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,

• hlásiť vedeniu školy, ak do 10 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu,

• podľa pokynov vyučujúcich prinášať a odnášať učebné pomôcky,

• starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny,

• hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy,

• postarať sa o vetranie triedy,

• pri presune do iných priestorov školy sa postarať o vypnutie spotrebičov, osvetlenia a vody,

• po poslednej vyučovacej hodine dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku.

4. Správanie sa žiakov počas prestávok

a) cez prestávku žiak spravidla zostáva v triede alebo priľahlej chodbe, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, nehrá žiadne loptové hry, neničí školské zariadenie, nekričí, nevykláňa sa z okien, ani z nich nevyhadzuje odpadky,

b) počas prestávok môžu žiaci navštíviť iné priestory areálu školy, ale nie miestnosti iných tried, nesmú však kvôli tomu prísť neskoro na vyučovaciu hodinu,

c) počas prestávok nesmú žiaci opustiť areál školy, v prípade nepriaznivého počasia budovu školy,

d) žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, zariadenia používa v zmysle ich určenia,

e) pri zistení, že žiak, resp. žiaci poškodili majetok alebo zariadenie školy, musia škodu v plnej hodnote nahradiť, alebo na vlastné náklady uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu.

 

5. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania a ospravedlnenie ich neprítomnosti na vyučovaní

a) žiak dochádza do školy na vyučovanie a na podujatia organizované školou pravidelne a včas,

b) vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné situácie; v zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny ani víkendy predčasným odcestovaním ani oneskoreným pricestovaním; zúčastňovať sa rekreačných a ozdravných pobytov doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy; za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na vyučovaní nemožno pokladať plánovanú dovolenku, a to zvlášť počas plnenia povinnej školskej dochádzky,

c) ak žiak odchádza zo školy počas vyučovania, musí mať priepustku podpísanú triednym učiteľom, v prípade neprítomnosti triedneho učiteľa, zastupujúcim triednym učiteľom alebo zástupcom riaditeľa,

d) v prípade zdravotných ťažkostí (bolesť hlavy, zubov, nevoľnosť...) počas vyučovania žiak bude uvoľnený , pričom zodpovednosť za žiaka preberá zákonný zástupca,

e) ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie:

• uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci na hodine,

• uvoľnenie z viacerých vyučovacích hodín a maximálne z jedného vyučovacieho dňa povoľuje triedny učiteľ (zastupujúci tried. uč.),

• uvoľnenie na viac dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa alebo na písomnú žiadosť zákonného zástupcu žiaka,

f) ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca alebo zástupca príslušného zariadenia oznámi neodkladne dôvod jeho neprítomnosti; za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy (karanténa), mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,

g) triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe písomného ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, zástupcom príslušného zariadenia alebo lekárom, u plnoletého žiaka jeho vlastným podpisom; písomné ospravedlnenie predloží žiak triednemu učiteľovi najneskôr do dvoch pracovných dní po ukončení absencie, inak sa bude neprítomnosť považovať za neospravedlnenú. Za klasifikačné obdobie budú akceptované písomné ospravedlnenia zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom za celkom štyri za sebou nenasledujúce absencie,

h) Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 10 vyučovacích dní, neprítomnosť sa ospravedlňuje bez predloženia potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní alebo súhrnne počas mesiaca viac ako 10 vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

i) triedny učiteľ môže dohodnúť ďalšie opatrenia, týkajúce sa obmedzenia ospravedlnenia žiaka rodičom (napr. počet ospravedlnení rodičom na jeden deň, pravidlá vzájomnej kontroly záznamov o absencii a pod.),

j) za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihovaný opatreniami vo výchove,

k) mimoriadne nadaným žiakom môže riaditeľ školy povoliť individuálne štúdium,

l) ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak je neplnoletý, predloží písomné vyjadrenie zákonného zástupcu,

m) ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, aby uviedli dôvod neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal; ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak do 10 dní od prevzatia písomného upozornenia na výzvu nezareaguje, žiak prestáva byť žiakom školy,

k) neprítomnosť žiačky pre ťarchavosť a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu; ak to charakter učiva dovoľuje, riaditeľ školy umožní prípravu  a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je žiačka neplnoletá, so súhlasom zákonného zástupcu; žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú,

l) riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára; ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia,

m) riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka tiež z akcií organizovaných školou, napr. cvičení a kurzov, exkurzií, brigád, verejnoprospešných prác a i., ak je požadovaný výkon pre zdravotný stav žiaka škodlivý alebo neúmerný,

n) v osobitných prípadoch , ak to charakter učiva dovoľuje, umožní riaditeľ školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu a po odporúčaní príslušného lekára, zdravotne postihnutému, alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch

hore

V. Výchovné opatrenia

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

Za vzorné správanie, za mimoriadny prejav aktivity, za statočný čin a pod. môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie.

Naopak, za závažné a opakované previnenie proti školskému poriadku môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť žiakovi niektoré z opatrení vo výchove – napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie, vylúčenie.

Pochvaly a iné ocenenia, ako aj opatrenia vo výchove, sa zaznamenávajú žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu.

Závažnosť priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny učiteľ a navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom a vedením školy.

O udelených opatreniach informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

a) pochvala triednym učiteľom môže byť udelená napr. za:

• výrazné zlepšenie prospechu

• výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín

• reprezentáciu školy

• činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

b) pochvala riaditeľom školy môže byť udelená napr. za:

• výborný prospech a príkladný prístup k štúdiu

• úspešnú reprezentáciu školy

• činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností

• nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

Opatrenia na posilnenie disciplíny

a) napomenutie triednym učiteľom za jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy napr. za:

• neskorý príchod na vyučovanie

• ústnu sťažnosť kolegov prednesenú na pedagogickej rade

• neprezutie sa v priestoroch školy (žiak je povinný prezúvať sa počas celého školského roka)

• neplnenie povinnosti týždenníkov

• iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom

• úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny žiakom

• nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľovi alebo spolužiakovi

b) pokarhanie triednym učiteľom napr. za:

• za 3 a menej hodín neospravedlnenej absencie

• za opakujúce sa priestupky uvedené v časti a)

c) pokarhanie riaditeľom školy môže byť uložené napr. za:

• neospravedlnenú absenciu od 4 - 8 vyučovacích hodín

• podvádzanie

• fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov návykových látok v školských priestoroch a na školských akciách

• opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom, vyučujúcim, alebo zamestnancom školy

• opakujúce sa priestupky uvedené v bode a)

• úmyselné poškodzovanie školského zariadenia

d) podmienečné vylúčenie zo štúdia sa ukladá za 35–60 hodín neospravedlnenej absencie, za zvlášť závažné priestupky žiaka voči VPŠ, všeobecne platným predpisom a nariadeniam a proti zásadám slušného správania sa. Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od vylúčenia, ak sa dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia.

e) vylúčenie zo štúdia sa ukladá žiakovi za závažné porušenie vnútorného poriadku školy.

Hodnotenie a klasifikácia správania

Postup upravuje Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR zverejnené na webstránkach ministerstva. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s vyučujúcimi žiaka a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení VPŠ a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.

Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledovných kritérií:

 1. stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia vnútorného poriadku školy; dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve
   a vo vzťahu k učiteľom; ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení
 2.  stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

• neospravedlnenú absenciu od 9 do 34 vyučovacích hodín

• prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci a predmety ohrozujúce zdravie žiakov a učiteľov

• úmyselné poškodenie zariadenia školy

• opakované fajčenie a užívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho

• prejavy rasovej, náboženskej či inej neznášanlivosti

• za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy

• iné závažné previnenia voči VPŠ

 1. stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

• neospravedlnenú absenciu od 35 do 60 vyučovacích hodín

• zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode b)

• krádež

• šikanovanie a vydieranie

• ničenie školského (spolužiakovho) majetku

 1. stupňom 4 - neuspokojivé a vylúčením zo štúdia sa žiak klasifikuje za:

• neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 61 vyučovacích hodín

• zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bodoch b) a c) podľa zváženia pedagogickej rady

• porušovanie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb

• spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov.

hore

VI. Organizácia vyučovania

 

            Organizácia školského roka sa riadi Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na príslušný školský rok. Žiak sa pred vyučovaním zdržiava v budove školy od 7.00. V prípade závažných dôvodov, napr. skorší príchod dopravného prostriedku,  môže v budove tráviť čas aj od  6.30. Vyučovanie sa koná v učebni určenej rozvrhom učební, ktorý spolu s rozvrhom vyučovania schvaľuje riaditeľ školy. Zmeny v rozvrhu možno vykonať len na príkaz, alebo so súhlasom riaditeľa školy alebo jeho zástupcu. Vyučovaciu hodinu vedie učiteľ určený rozvrhom, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúci učiteľ. Žiak sa môže vzdialiť z vyučovacej hodiny len s vedomím vyučujúceho a s jeho súhlasom. Okolnosti rozhodujúce pre súhlas s odchodom žiaka z vyučovacej hodiny posúdi vyučujúci sám. Po skončení vyučovania sa žiaci zdržiavajú v priestoroch triedy a školy iba v odôvodnených prípadoch a počas práce v záujmovej činnosti a organizovaných mimoškolských aktivít. Ak nie je v tomto školskom poriadku a vo vyššie uvedených predpisoch ustanovené inak, riadi sa žiak na vyučovacej hodine pokynmi učiteľa. Nesplnenie či neuposlúchnutie týchto pokynov je porušením školského poriadku.

 

VII. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov,

ich ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 


Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje :

 • v budove školy, v areáli školy (žiakom aj na prístupových komunikáciách) fajčiť (novela zákona na ochranu nefajčiarov 17. februára 2009), používať alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich distribuovať medzi žiakmi. Žiaci, ktorí by do školy nosili drogy či   návykové látky alebo ich užívali, sa vystavujú riziku postihu podľa platných zákonov,
 • prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a rozptyľujúce pozornosť žiakov počas vyučovania, najmä cigarety, drogy, alkoholické  nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky,
 • prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, vrátane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť,
 • narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (krádeže materiálu školy, resp. osobných vecí žiakov a zamestnancov),
 • zakazujú sa návštevy žiakov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovali školský poriadok,
 • žiak nesmie žiadnym spôsobom zneužiť výpočtovú techniku a pripojenie na Internet na škodu školy (finančná alebo morálna škoda),
 • prípadné zneužitie je možné riešiť v spolupráci s políciou,
 • žiak nesmie počas vyučovania používať akúkoľvek záznamovú technológiu, s výnimkou žiakov, ktorým toto umožní na požiadanie riaditeľ školy (integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
 • narušovať vyučovanie používaním mobilných telefónov,
 • v priestoroch školy na počítačoch sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií,  tiež hrať hry propagujúce násilie,
 • akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania,
 • demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy,
 • v škole a na akciách organizovaných školou sa prísne zakazuje akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie,
 • prechovávanie a používanie zbraní,
 • vulgárne sa vyjadrovať v škole,
 • používať mobilné telefóny, walkmeny, MP3-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice,
 • hrať  loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach,
 • sedieť na schodoch a obmedzovať tým prechádzanie ostatných žiakov a pracovníkov školy.

Porušenie týchto zákazov sa bude riešiť ako závažné previnenie, ktoré  môže mať za následok aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.

Vedenie školy v spolupráci s políciou si vyhradzuje právo kontroly týchto zákazov.  Ďalšie opatrenia vo výchove určuje § 58  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 


 Školský poriadok školy platí pre žiakov počas celého štúdia na Gymnáziu J. Francisciho - Rimavského Levoča, vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy, brigády, atď.).

Návrh školského poriadku bol predložený na pripomienkovanie všetkým pedagogickým pracovníkom, konzultovaný s výchovným poradcom školy a s členmi Rady školy a  Rodičovskej rady.

Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiaka po preukázateľnom oboznámení sa s jeho obsahom prostredníctvom triedneho učiteľa na triednickej hodine a pre zákonného zástupcu na zasadnutí rodičovského aktívu triedy.

Školský poriadok bol schválený pedagogickou radou dňa 25.1.2017, prerokovaný v Rade školy GJFR dňa 26.1.2017 a prerokovaný Žiackou školskou radou GJFR dňa 26.1.2017.

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.2.2017. Týmto dňom stráca účinnosť Vnútorný poriadok školy z roku 2009.

 

 

hore

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria