Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z chémie CVC
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Experimenty v chémii ECH
Finančná gramotnosť v matematike FGM
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Objavovanie prírody OPR
Reč prameňov REP
Rozširujúca matematika RZM
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Tvorivé čítanie TVC
Umenie a kultúra UKL
Vynálezy vo fyzike VNF
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2024.0.1455 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.05.2024

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria