Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Branná výchova BRV
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geológia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Literárny seminár LSE
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pedagogika PED
Polytechnická výchova PYA
Praktické cvičenia z matematiky PCW
Priestorová orientácia ORI
Programovanie PRO
Psychológia PSY
Psychosociálny tréning PYE
Psychosociálny výcvik PYI
Rozširujúce hodiny RHS
Ruský jazyk RUJ
Seminár a cvičenia z biológie SCB
Seminár a cvičenia z chémie SCC
Seminár a cvičenia z matematiky SCM
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Seminár zo zemepisu SEZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Strojopis SJP
Španielsky jazyk SJA
Taliansky jazyk TAJ
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy administratívy ZAA
Základy ekonomiky ZAN
Základy odbornej prípravy TOD
Základy spracovania informácií ZSF
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.09.2018

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria