Profil absolventa

 

Všeobecnovzdelávací charakter školy poskytuje možnosť získať širokú škálu vedomostí v takmer všetkých vedných disciplínach. Umožňuje absolventom získať znalosť cudzích jazykov na dvoch úrovniach. V spoločenskovedných predmetoch, prírodných vedách môže absolvent získať základné vedomosti, ktoré je schopný rozvíjať štúdiom na vysokej škole. To bude možné tak, že sa študenti v priebehu štúdia naučia:

 

    - v rámci výučby slovenského jazyka a literatúry:

kultivovane a spisovne sa vyjadrovať v hovorenej a písomnej forme;

chápať a používať jazyk ako dôležitý znak národnej a individuálnej kultúry;

    - prostredníctvom cudzích jazykov:

v príslušnom jazyku bežne komunikovať; (každý študent absolvuje dva cudzie jazyky z možností: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky);

ďalej sa v danom jazyku vzdelávať podľa potrieb osobného alebo odborného rastu;

používať jazyk pri vykonávaní svojej profesie;

    - v oblasti histórie, náuky o spoločnosti, etiky a estetiky:

formovať si kritické historické vedomie;

pochopiť minulosť a prítomnosť Slovenska v kontexte Európy a sveta;

poznávať globálne problémy ľudstva v oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej;

orientovať sa vo vybraných spoločenských vedách dôležitých pre pochopenie seba a iných v duchu demokracie, slobody, spravodlivosti a humanity;

    - v oblasti prírodovedných predmetov:

ovládať pojmový aparát, súvislosti, postupy a činnosti potrebné na riešenie problémov;

prezentovať svoje myšlienky a s použitím vhodnej terminológie tvoriť hypotézy, hľadať argumenty a dôkazy na podporu svojich tvrdení;

cielene pozorovať, logicky uvažovať, aplikovať teoretické poznatky do praxe;

ovládať metódy bezpečnej práce s rôznymi látkami a prístrojmi;

pochopiť človeka v interakcii so životným prostredím;

    - v informatike:

využívať prostriedky informačných technológií a ich produktov na zbieranie, uchovávanie, zobrazovanie, spracovanie a prezentovanie informácií;

    - v umeleckých predmetoch:

získa pozitívny vzťah k rôznym formám umenia a sám inklinuje k určitému (určitým) druhom umenia, v ktorých sa pokúša sa alebo aj dosahuje určitý stupeň majstrovstva

    - v rámci rozvoja telesnej zdatnosti:

utvárať si kladný postoj k pohybovým aktivitám rôzneho druhu, rozvíja svoju samostatnosť, rozhodnosť, húževnatosť, dôveru vo vlastné sily a zodpovednosť za seba aj iných.

Absolvent školy je schopný prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam spoločenskej reality a rýchlo a spoľahlivo si osvojuje nové vedomosti, zručnosti a je schopný ďalej rozvíjať všeobecné i špecifické spôsobilosti, ktoré vyžaduje jeho začlenenie sa do praxe.

Je schopný samostatne sa vzdelávať, osvojovať si nové poznatky, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, získavať a používať informácie z médií, triediť ich, hodnotiť a používať v nových situáciách. Dokáže abstraktne a logicky myslieť a hlbšie chápať príčinné a iné vzťahy medzi faktami. Dostatočne rýchlo a spoľahlivo si dokáže osvojiť nové vedomosti a zručnosti a rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné i špecifické spôsobilosti.

Absolvent gymnázia, majúci požadované vedomosti, spôsobilosti a zručnosti, je pripravený pokračovať v štúdiu na akomkoľvek type vysokej školy v SR alebo v zahraničí, prípadne pokračovať v pomaturitnom štúdiu na vyššom stupni strednej školy.

Je tiež spôsobilý na výkon povolaní v tých oblastiach spoločenskej praxe, pre ktoré sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie.

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria