Záverečné správy

 

S p r á v a   o   v ý c h o v n o - v z d e l á v a c e j   č i n n o s t i ,
j e j   v ý s l e d k o c h   a   p o d m i e n k a c h 
z a   š k o l s k ý   r o k   2 0 2 2 - 2 0 2 3
 
 
 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria