Rada školy

 

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči, Kláštorská 37

 

 

Štatút

RADY  ŠKOLY

 

 

V súlade so zákonom NR  SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR  č.291/2004 Z.z., sa vydáva tento štatút Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského V Levoči.

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

(1) Rada školy sa zriaďuje  pri Gymnáziu J. Francisciho – Rimavského, Kláštorska  37, 05467 Levoča.

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

 

 

Čl. 2

                                                 Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 1.  Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, a vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR  č.291/2004 Z.z..

 

 1. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje  záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

 

 1. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

 

 1. Rada školy:
 1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
 3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
 4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy, jej spájania alebo združovania s inými školami.

 

    .

 (3) Rada školy sa ďalej vyjadruje :

1.  k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2.  k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

3.  k návrhu na úpravu v učebných plánoch, návrhu skladby vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a návrhu predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

4.   k návrhu rozpočtu školy,

5.   k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

6.   ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,

7.  k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

8.   k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

9. koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

 

      (4) Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu  riaditeľa školy

    a)  posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,

    b)  odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

 

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 

(1) Rada školy  má 11 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

 

 • 3 zvolení zástupcovia rodičov žiakov:
 1. Radoslav Tarbaj
 2. Bc. Eva Breuerová
 3. Martina Valentová

 

  • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 1. Mgr. Beáta Procházková, PhD.
 2. PhDr. Ingrid Kochová

 

  • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: 
 1. Mgr. Zuzana Rusnáková

 

 

 • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
 1. PhDr. Vladimír Ledecký
 2. Mgr. Miloslav Repaský
 3. PhDr. Ján Furman
 4. Mgr. Jozef Bača

                  

 • jeden zvolený zástupca žiakov školy:
 1. Nina Jarošová 

 

 

 

                                                                 Čl. 5

Členstvo v rade školy

 

(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(3) Voľba zástupcov nepedagogických  zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(4) Voľba zástupcu žiakov  do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov na zasadnutí žiackej školskej rady.

(5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom  rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(6)  Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

(7) Členstvo v rade školy zaniká:

a)  uplynutím funkčného obdobia rady školy,

b)  vzdaním sa členstva,

c)  ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa Čl. 5 ods. 6,

d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných  zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

e)  ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f)  ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

g) odvolaním, ak bol člen  rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

d)  úmrtím.

 

 

                                                                        Čl. 6 

Pravidlá rokovania rady školy

 

(1) Rada školy  na svojom ustanovujúcom zasadnutí tajným hlasovaním volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu  rady školy.

(2) Z ustanovujúceho zasadnutia rady  školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu a podpredsedu rady školy ako aj mená a priezviská jej členov. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

(3) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy Prešovskému samosprávnemu kraju najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

 (4) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy  nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

 (5) Predsedu rady školy  rada školy odvolá, ak

 1. bol právoplatne odsúdený za  úmyselný trestný čin,
  b)  o to sám požiada.

(6) Predsedu rady školy  môže rada školy odvolať, nadpolovičnou väčšinou hlasov jej členov,

a)   ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b)   ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy.

(7) Rada školy  je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(8) Na platné uznesenie rady školy  je potrebný  nadpolovičný počet hlasov všetkých jej  členov.

(9) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

(10 Nová rada školy  musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením  funkčného obdobia  rady školy.

 

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 

(1) Člen má právo:

a)  voliť a byť volený,

b)  navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c)  byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d)  hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e)  predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena  rady  školy podľa tohto štatútu.

(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu a podpredsedu rady školy

 

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

(4) Predseda  rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi schôdze  rady školy.

(5) Predseda  rady školy  zvolá  radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov  rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

(6) Uznesenie  rady školy  alebo štatút,  môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

(8) Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu   založenia rady školy,
b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
c) ďalšie údaje určené  radou školy.

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy rada školy zasiela Prešovskému samosprávnemu kraju.

 

 

                                                                       Čl. 9 

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 

 

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

 

Čl.10

Hospodárenie rady školy

 

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

(2) Rada školy  nemá vlastný majetok.

 

 

Čl. 11

Účinnosť

 

Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.                                              Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy a  nadobúda účinnosť týmto dňom.

 

 V Levoči 23. júna 2016                                            

 

 

 

                                                                                              ....................................................

                                                                                                        predseda rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Dodatok č. 1

                k Štatútu Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči

 

Týmto dodatkom sa v štatúte Rady školy pri Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského v Levoči upravuje spôsob doplnenia nových členov RŠ v prípade zániku členstva  v rade školy podľa bodu (7) článku 5 Členstvo v rade školy.

 

Do článku 5 Členstvo v rade školy sa dopĺňa bod (8), ktorý znie:

(8) Doplnenie členov rady školy pred ukončením funkčného obdobia.

     a) V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia je predseda povinný iniciovať nástup náhradného člena, v prípade že nedôjde k novej voľbe. Na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní (kooptuje) chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

     b) Doplnenie člena rady školy podľa tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

 

                                                        Dodatok č. 2

                 k štatútu Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči           

 

Týmto dodatkom sa v štatúte Rady školy pri Gymnáziu Janka Francisciho- Rimavského v Levoči doplňuje článok 6 Pravidlá rokovania rady školy.

 

Do článku 6 Pravidlá rokovania rady školy sa dopĺňa bod (11), ktorý znie:

(11) Hlasovanie „PER ROLLAM“

V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy prijímať rozhodnutia (stanoviská) „per rollam“. V tomto prípade predseda rady školy predloží (faxom alebo e-mailom) návrh rozhodnutia (stanoviska) rady školy na vyjadrenie sa k predloženému návrhu v stanovenej lehote. Ak sa člen v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že sa nezúčastnil rozhodovania a nepovažuje sa za prítomného. Pre uznášania schopnosť takéhoto rozhodovania sa vyžaduje, aby sa rozhodovania (hlasovania) zúčastnili najmenej 2/3 všetkých členov rady školy a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní. Hlasovanie sa uskutoční faxom alebo e-mailovou poštou tak, že na vyhotovenom písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený:                                                                      a) predmet, o ktorom sa rozhoduje/hlasuje                                                                                     b) dátum, dokedy má člen rady školy vyjadriť svoje rozhodnutie/hlasovanie                             c) predmet rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci člen rady školy výsledkom hlasovanie jasne označenom buď: „za“, alebo „proti“ , alebo „zdržal sa“ hlasovania.                                d) o prijatí alebo neprijatí rozhodnutia (stanoviska) bude každý člen rady školy následne oboznámený elektronickou poštou.                                                                                               e) O tej istej veci sa môže uskutočniť opakované hlasovanie pre rollam len raz. Ak ani po opakovanom hlasovaní per rollam nie je prijaté uznesenie rady školy, materiál sa prerokuje na najbližšom zasadnutí rady školy.           

 

Dodatok č.1 a dodatok č. 2 k štatútu rady školy boli prerokované a schválené na riadnom zasadnutí rady školy dňa 11. júna 2019 a od tohto dňa nadobúdajú  účinnosť.

 

V Levoči, 11. júna 2019                                                            predseda rady školy                                        

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria