Výročia September - vežička Október - magistris coire November - GJFR Alumni Február - stretnutie Apríl - oslavy Pozvánka Pozdrav z MŠVVŠ SR Zasadnutie MZ Sponzori

Storočnice

Zasadnutie MZ

Pri príležitosti 100. výročia uvedenia Gymnázia do prevádzky v súčasných priestoroch sa konalo 25. apríla 2014 v Mestskom divadle slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči za účasti poslancov MZ, primátora Levoče Ing. Miroslava Vilkovského, zástupcu primátora PhDr. Ľubomíra Viru, riaditeľov PO a vedúcich oddelení.

Na zasadnutí za zúčastnili za zriaďovateľa školy predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík, vedúci odboru školstva PSK Ing. Karol Lacko, PhD.

Medzi pozvanými hosťami bol predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD., zastupcovia školských a kultúrnych inštutúcií v Levoči, donorov i bývalí a súčasní zamestnanci školy.

Prítomným sa prihovoril primátor mesta Levoča Ing. M. Vilkovský, ktorý ocenil pôsobenie a význam tejto školy v histórii i súčasnosti.

O historickom pohľade v kontexte vývoja stredného školstva v Levoči za minulých päť storočí po súčasnosť podal podrobnejšiu informáciu historik doc. PhDr. Ivan Chalupecký, CSc.

O súčasných aktivitách a pohľade do budúcnosti sa zmienila riaditeľka školy PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.

 

Programom zasadnutia MZ bolo aj udelenie udelenie ocenení, ktoré odovzdal primátor mesta Ing. M. Vilkovský:

Ceny mesta Levoča, za zabezpečenie materiálno-technickej vybavenosti a potrebnej pomoci pri potrebných rekonštrukciách stredných škôl na území mesta Levoča

 • MUDr. Petrovi Chudíkovi

 

Ceny primátora mesta bývalým pedagogickým zamestnancom školy:

 • Mgr. Marte Hricíkovej,
 • Mgr. Anne Trškovej,
 • Mgr. Helene Virovej,
 • Mgr. Júliusovi Olejárovi a
 • RNDr. Štefanovi Hricíkovi.

 

Následne predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík odovzdal ocenenia

 • od Odboru školstva PSK - ocenenie obdržali z pedagogických zamestnancov školy:
  • Mgr. Anna Kolárová,
  • Mgr. Katarína Koššibová,
  • Mgr. Daniela Lafková,
  • Mgr. Mária Maťašovská,
  • Mgr. Magdaléna Péchyová,
  • PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. a
  • PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.;

 

 • od Odboru školstva PSK - ocenenie obdržali z nepedagogických zamestnancov školy:
  • Bc. Zuzana Rusnáková,
  • Ing. Mária Teplicová,
  • Oľga Gadušová,
  • Irena Selecká a
  • Emília Kokoruďová;

 

 • od predsedu PSK - ocenenie obdržali pedagogickí zamestnanci:
  • Mgr. Milan Kolár,
  • Mgr. Kamil Biringer,
  • RNDr. Helena Michálková,
  • PhDr. Blažena Prazňáková,
  • PhDr. Vladimír Osif a
  • Mgr. Mária Leibiczerová.

 

V závere zasadnutie MZ obohatili svojím kultúrnym programom súčasní študenti školy.

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria