Predmetová komisia Matematika Informatika Deskriptívna geometria Inf - maturita História počítačov Hardware IKT Siete Digitálne zručnosti

Stránky predmetovej komisie Matematika - Informatika

Digitálne zručnosti

Server Mas­hab­le zos­ta­vil zoz­nam zá­klad­ných zruč­nos­tí, kto­ré by mal zvlá­dať kaž­dý ab­sol­vent vy­so­kej ško­ly. Ale­bo ste ukon­či­li štú­dium už pred mno­hý­mi rok­mi, prí­pad­ne ste ešte na vy­so­kej ško­le neš­tu­do­va­li? To nič, nik­dy nie je nes­ko­ro roz­ší­riť svo­je di­gi­tál­ne know-how, ho­ci aj na vlas­tnú päsť, v ži­vo­te sa vám to ur­či­te zí­de.

1. Nas­ta­ve­nie sie­te Wi-Fi

Dnes už má väč­ši­na štu­den­tov v ško­lách aj v inter­ná­toch pri­po­je­nie do inter­ne­tu nas­ta­ve­né. Web sa im po za­da­ní hes­la ako šib­nu­tím ča­rov­né­ho prú­ti­ka ob­ja­ví v no­te­boo­ku. No len čo opus­tia ško­lu, už to tak nie je. Už si mu­sia sa­mi vy­tvo­riť sieť, po­pa­so­vať sa s nas­ta­ve­nia­mi mo­de­mu, nik­to to za nich neu­ro­bí.

2. Zá­lo­ho­va­nie do clou­du

Všet­ky va­še fo­tog­ra­fie, hu­dob­ná zbier­ka či kó­pie va­šej 40-stra­no­vej prá­ce exis­tu­jú len na va­šom po­čí­ta­či, prí­pad­ne v smar­tfó­ne či tab­le­te? Ma­li by ste si to všet­ko zá­lo­ho­vať v clou­de, aby ste ma­li k to­mu ma­li prís­tup od­kiaľ­koľ­vek na sve­te. Má­te k dis­po­zí­cii iC­loud, Drop­box, SkyD­ri­ve či ďal­šie služ­by, sta­čí si vy­brať, kto­rá vám naj­viac vy­ho­vu­je.

3. Zá­klad­né úp­ra­vy fo­tog­ra­fií

Aj keď nep­lá­nu­je­te pra­vi­del­ne pou­ží­vať Pho­tos­hop, nie je na ško­du poz­nať je­ho zá­kla­dy. Čo­raz viac pra­cov­ných po­zí­cií to­tiž vy­ža­du­je zruč­nos­ti z tej­to ob­las­ti, či už je to žur­na­lis­ti­ka, mar­ke­ting, ale­bo prá­ca v ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­ciách. Nau­čiť sa pra­co­vať s vrstva­mi, fa­reb­ný­mi ko­rek­cia­mi, štet­ca­mi či la­som mô­že byť uži­toč­né.

4. Zá­klad­ný strih vi­dea

Rov­na­ko ako úp­ra­vy fo­tiek sa mô­že ob­čas ho­diť aj strih vi­dea. Roz­hod­ne si zis­ti­te, či vás niek­to­rý z va­šich pria­te­ľov či zná­mych mô­že nau­čiť zá­kla­dy prá­ce s niek­to­rým prog­ra­mom na edi­tá­ciu vi­dea. Pri­naj­men­šom si tak bu­de­te môcť up­ra­viť svo­je vi­deá na YouTu­be.

5. Goog­le Dri­ve a Mic­ro­soft Of­fi­ce

Ov­lá­da­nie tých­to nás­tro­jov sa mô­že zdať sa­moz­rej­mé, ale vy­tvo­re­nie po­riad­nej ta­buľ­ky v Exce­li mô­že vy­ža­do­vať dosť úsi­lia. Na­vy­še to mô­že byť aj je­den z kva­li­fi­kač­ných pred­pok­la­dov na is­té pra­cov­né po­zí­cie. Goog­le Dri­ve za­se umož­ní pra­co­vať s do­ku­men­tmi, ta­buľ­ka­mi či for­mu­lár­mi sú­čas­ne s os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi. A ani pre­zen­tá­cie eš­te ne­vyš­li z mó­dy, tak­že aj zna­losť Power­Poin­tu mô­že prísť vhod.

6. HTML a zá­kla­dy kó­do­va­nia

Vzhľa­dom na to, že na­ša kul­tú­ra sa čo­raz viac orien­tu­je na web, ma­li by ste poz­nať zá­kla­dy tvor­by on-li­ne ob­sa­hu. HTML5 je zá­klad­ný znač­ko­va­cí ja­zyk, pou­ží­va­ný vša­de - poč­núc fir­ma­mi za­me­ra­ný­mi na webo­vý návrh až po re­dak­cie. Iné ty­py kó­do­va­nia vám umož­nia vy­tvo­riť si vlast­ný prog­ram a ľah­ko zís­kať in­for­má­cie z váš­ho po­čí­ta­ča. Skú­siť mô­že­te Co­de­ca­de­my či Khan Aca­de­my pre za­čia­toč­ní­kov.

7. Nas­ta­ve­nia webu a do­mé­ny

Kaž­dý ab­sol­vent vy­so­kej ško­ly by mal mať svo­je webo­vé strán­ky (poz­ri 10. bod v tom­to zoz­na­me), aby tu pred­vie­dol svo­ju prá­cu, prí­pad­ne ako expe­ri­ment do bu­dúc­nos­ti. Aj tu sa mô­že zísť kó­do­va­nie, ale da­jú sa pou­žiť aj služ­by, pri kto­rých zna­losť HTML nie je ne­vyh­nut­ná (WordPress, Squares­pa­ce).

A ma­li by ste sa nau­čiť aj vy­tvo­riť si vlas­tnú do­mé­nu. Nap­rík­lad „va­se­me­no.sk" vy­ze­rá pro­fe­sio­nál­nej­šie ako „va­se­me­no.wordpress.com". Mô­že­te sa roz­hod­núť aj pre pla­te­ný web­hos­ting.

8. Pre­vod for­má­tu sú­bo­rov

Nie­ke­dy mô­že­te mať k dis­po­zí­cii sú­bo­ry v inom for­má­te, než pot­re­bu­je­te - DOC na­mies­to PDF, MP3 na­mies­to WMA a pod. Je uži­toč­né ve­dieť tie­to sú­bo­ry pre­viesť, naj­mä ak sa sna­ží­te pos­lať svoj ži­vo­to­pis. Nap­rík­lad MS Word či iné prog­ra­my po­nú­ka­jú uk­la­da­nie sú­bo­rov s iný­mi prí­po­na­mi. No exis­tu­jú aj špe­ciál­ne prog­ra­my na pre­vod sú­bo­rov s me­nej zná­my­mi for­mát­mi.

9. On-li­ne ban­kov­níc­tvo

Tre­ba no­siť so se­bou še­ko­vú kniž­ku aj v di­gi­tál­nom ve­ku? Veľ­ké ban­ky po­nú­ka­jú veľ­mi in­tui­tív­ne on-li­ne ban­ko­vé sys­té­my a mo­bil­né ap­li­ká­cie. Mô­že­te svo­je fi­nan­cie spra­vo­vať kde­koľ­vek, kde je pri­po­je­nie na inter­net. Na­mies­to ča­ka­nia v dl­hých ra­doch v po­boč­kách mô­že­te us­ku­toč­niť fi­nan­čné tran­sak­cie pria­mo zo svoj­ho te­le­fó­nu.

10. Vlas­tná pro­pa­gá­cia

Niek­to­ré fir­my pre­ve­ru­jú uchá­dza­čov o za­mes­tna­nie cez vy­hľa­dá­va­nie na Goog­le či cez so­ciál­ne sie­te. A pre­to­že až 94 % pou­ží­va­te­ľov klik­ne na pr­vý od­kaz vo vý­sled­koch, je vo va­šom zá­uj­me, aby sa tam zob­ra­zil ten, na kto­rom sú o vás po­zi­tív­ne in­for­má­cie. Čo to zna­me­ná? Za­daj­te do vy­hľa­dá­va­nia svo­je me­no a zis­ti­te, čo sa ob­ja­ví na pr­vej strán­ke. Ak je tam nie­čo prob­le­ma­tic­ké, nauč­te sa to nap­ra­viť.

Mô­že­te si zria­diť vlas­tnú strán­ku, kto­rá sa ob­ja­ví na pr­vom mies­te, ale sle­duj­te aj ob­sah na svo­jich pro­fi­loch na so­ciál­nych sie­ťach. Ak je tam nie­čo (fot­ky, vi­deá), kto­ré by váš po­ten­ciál­ny za­mes­tná­va­teľ ne­mal vi­dieť, uis­ti­te sa, že sú tie­to in­for­má­cie úpl­ne súk­rom­né.

Zdroj: mas­hab­le.com

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria