KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2014/2015

 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium

 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov stanovujem kritériá prijatia uchádzačov o štvorročné štúdium na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča pre školský rok 2014/2015.

Na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, sa v školskom roku 2014/2015 na škole otvárajú v prvom ročníku štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia 2 triedy so zameraním všeobecným alebo s rozšíreným vyučovaním Telesnej a športovej výchovy alebo Informatiky. Maximálny počet žiakov, ktorých možno prijať je 60 žiakov.

 1. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľke gymnázia do 20. apríla 2014.
 1. Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika) sa budú konať 12. mája 201415. mája 2014. Uchádzač je v zmysle § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky!
 1. Prijatý bez prijímacej skúšky bude uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (Testovanie 9-2014) dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.)
 1. Uchádzač, ktorý nespĺňa kritérium uvedené v bode 3, bude zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za:
 1. výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika) – maximálne 50 bodov,
 2. celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 2014 (Testovanie 9-2014) – maximálne 26 bodov,
 3. prospech  v základnej škole – maximálne 14 bodov,
 4. umiestnenie žiaka vo vybraných vedomostných a športových súťažiach – maximálne 10 bodov.

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať je 100 bodov.

 

Postup bodového hodnotenia jednotlivých častí prijímacieho konania:

 1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky – obsahujú úlohy, ktoré sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Uchádzať môže v súčte získať za každý predmet maximálne 25 bodov, spolu za prijímacie skúšky 50 bodov. Spôsob bodovania určí predmetová komisia slovenského jazyka a matematiky, a schvaľuje riaditeľka školy.
 • Z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika) musí uchádzač dosiahnuť minimálne 30 % bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne!
 • Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

 

 1. Testovanie 9-2014  - maximálny počet bodov za celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy je 26 bodov (13 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 13 bodov za matematiku).

 

 • Uchádzač na základe Tab. 1 získa body za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (Testovanie 9-2014) zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Priemerné % úspešnosti

Body

Priemerné % úspešnosti

Body

Priemerné % úspešnosti

Body

100 – 95,1

13

75 – 70,1

8

50 – 45,1

3

95 – 90,1

12

70 – 65,1

7

45 – 40,1

2

90 – 85,1

11

65 – 60,1

6

40 – 35,1

1

85 – 80,1

10

60 – 55,1

5

35 - 0

0

80 – 75,1

9

55 – 50,1

4

 

-

    Tab. 1  Počet bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ

 

 1. Prospech v základnej škole – bodmi sa zohľadňuje koncoročná klasifikácia v siedmom, ôsmom ročníka a v prvom polroku deviateho  ročníka základnej školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, fyzika, chémia a biológia.
 • Priemerný prospech 1,00 sa hodnotí počtom 14 bodov, uchádzačovi s iným priemerným prospechom sa od maximálneho počtu (14 bodov) odpočítajú body za horší prospech takto:
 1. za každú dvojku (stupeň 2 chválitebný) sa odpočíta 1 bod,
 2. za každú trojku (stupeň 3 – dobrý) sa odpočítajú 3 body,
 3. za každú štvorku (stupeň 4 – dostatočný) sa odpočíta 7 bodov.
 • Ak je uchádzač klasifikovaný z dvoch cudzích jazykov, započíta sa cudzí jazyk, z ktorého dosiahol lepší prospech v sledovanom období.
 • Počet bodov, ktorý sa odpočíta za uvedené stupne klasifikácie správania v sledovaných klasifikačných obdobiach v rámci tohto kritériá:
 1. stupeň 2 (uspokojivé) – 5 bodov
 2. stupeň 3 (menej uspokojivé) – 10 bodov
 3. stupeň 4 (neuspokojivé) – 14 bodov

Získaný počet bodov na základe tohto kritériá sa môže pohybovať v intervale 0 – 14 bodov.

 1. Umiestnenie vo vybraných vedomostných a športových súťažiach – body za úspešnosť uchádzača v týchto súťažiach – Pytagoriáda, matematická, fyzikálna, biologická, chemická, geografická, dejepisná olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka, Hviezdoslavov Kubín , olympiáda v anglickom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku a vrcholových športových súťažiach organizovaných športovými zväzmi a medzinárodnými organizáciami v 7., 8. a v 9. ročníku  základnej školy sa pridelia na základe Tab. 2 a 3.
 • Započítajú sa vždy body za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej olympiády alebo súťaže v danom ročníku. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za túto oblasť získať je 10 bodov.
 • Úspešnosť vo vybraných vedomostných a športových súťažiach musí uchádzač preukázať originálom, prípadne kópiou diplomu alebo oficiálnej výsledkovej listiny organizátora podujatia do 25. apríla 2014.
 • Prosíme uchádzačov, aby nezasielali diplomy za umiestnenie v súťažiach, ktoré neboli vyššie vymenované. Kópie diplomov z vedomostných súťaží musia byť overené riaditeľom základnej školy.

 

Umiestnenie

Body

okresné (obvodné)

kolo

krajské kolo

celoštátne kolo

1. miesto

6

9

10

2. miesto

5

8

10

3. miesto

4

7

10

úspešný riešiteľ

2

6

9

   Tab. 2  Počet bodov za výsledky v predmetových olympiádach

 

Reprezentácia SR

Body

10

 

Majstrovstvá SR

Kolektívne športy

Individuálne športy

Umiestnenie

1. miesto

8

10

2. miesto

6

8

3. miesto

4

6

účasť

2

3

Tab. 3  Počet bodov za výsledky vo vrcholových športových súťažiach organizovaných športovými zväzmi   a medzinárodnými organizáciami

Záverečné ustanovenia

 1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov – výsledková listina podľa celkového počtu získaných bodov s uvedením, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a označením o prijatí, resp. o neprijatí uchádzača.
 2. Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8,00 hod. Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky neprijatých uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý schválený počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.
 3. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s prihláškou príslušné potvrdenie od lekára.
 4. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:
 1. má zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. dosiahol lepšie výsledky v prijímacích skúškach,
 3. dosiahol lepší celkový výsledok v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 2014 (Testovanie 9-2014),
 4. dosiahol lepšie výsledky vo vybraných vedomostných a športových súťažiach,
 1. dosiahol lepší priemerný prospech v koncoročnej klasifikácii v 7., 8. a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.
 2. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky v zmysle platnej legislatívy najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok, t. j. najneskôr do 2. mája 2014.
 3. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky, t. j. 20. mája 2014 na nástenke vo vestibule školy a na webovom sídle gymnázia: http://gymjfrle.edupage.org v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.
 4. Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium sa oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Prijímacia komisia vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Pri zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti. Účasťou na zápise sa potvrdzuje akceptovanie rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem o štúdium na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. S doručením rozhodnutia zákonnému zástupcovi takto prijatého žiaka, riaditeľka školy oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
 5. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča pre školský rok 2014/2015 boli prerokované dňa 25. marca 2014 na zasadnutí pedagogickej rady školy.

hore

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria