Mgr. Jaroslav Kramarčík      riaditeľ      t e l e s n á   v ý c h o v a    
Mgr. Viera Kopaničáková      zástupkyňa      i n f o r m a t i k a ,   m a t e m a t i k a    
Mgr. Iva Kovalíková      výchovná poradkyňa      s l o v e n s k ý   j a z y k   a   l i t e r a t ú r a,  r u s k ý   j a z y k    
         
Mgr. Tatiana Cvoligová      učiteľka    a n g l i c k ý   j a z y k           pondelok   15:30-16:30
Mgr. Jozef Fabiš      triedny učiteľ (III.A)     a n g l i c k ý   j a z y k           štvrtok   15:30-16:30
Mgr. Soňa Chmelíková      triedna učiteľka (kvarta A)      s l o v e n s k ý   j a z y k   a   l i t e r a t ú r a,   o b č i a n s k a   n á u k a           utorok   14:30-15:30
Mgr. Galina Kacejová      triedna učiteľka (II.A)      m a t e m a t i k a ,   f y z i k a           streda   14:30-15:30
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.      učiteľ      m a t e m a t i k a ,  i n f o r m a t i k a           pondelok   15:00-16:00
PhDr. Ingrid Kochová      učiteľka      n e m e c k ý   j a z y k ,   d e j e p i s ,   r u s k ý   j a z y k           pondelok   14:30-15:30
Mgr. Iva Kovalíková

     triedna učiteľka (kvinta A)

     s l o v e n s k ý   j a z y k   a   l i t e r a t ú r a,  r u s k ý   j a z y k           streda   14:30-15:30
Mgr. Eva Lafková      triedna učiteľka (I.A)      t e l e s n á   v ý c h o v a ,   o b č i a n s k a   n á u k a           streda   14:30-15:30
Mgr. Štefan Plačko      triedny učiteľ (IV.A)      d e j e p i s ,   n e m e c k ý   j a z y k           štvrtok   14:30-15:30
Beáta Procházková, PhD.      triedna učiteľka (tercia A, príma A)      b i o l ó g i a ,   g e o g r a f i a           streda   14:30-15:30
Mgr. Simona Stanková     triedna učiteľka (sekunda A)      c h é m i a ,   b i o l ó g i a           pondelok   15:30-16:30
RNDr. Marcela Šuňavská      učiteľka      c h é m i a ,   b i o l ó g i a           štvrtok   14:30-15:30
         
         

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria