Vysoké školy v Slovenskej republike

 

 

 

 

 

 • Prešovská univerzita
  • Fakulta humanitných a prírodných vied
   • Katedra anglického jazyka a literatúry
   • Katedra biológie
   • Katedra ekológie
   • Katedra fyziky
   • Katedra geografie a regionálneho rozvoja
   • Katedra hudby
   • Katedra matematiky
   • Katedra občianskej a etickej výchovy
   • Katedra knižničných a slovakistických štúdií
   • Katedra techniky a digitálnych kompetencií
   • Katedra výtvarnej výchovy a umenia
  • Fakulta zdravotníctva
   • Katedra ošetrovateľstva
   • Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve
   • Katedra pôrodnej asistencie
   • Katedra klinickej a komunitnej praxe v pôrodnej asistencii
   • Katedra fyzioterapie
   • Katedra dentálnej hygieny
   • Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
   • Kabinet digitálnych kompetencií
  • Filozoficka fakulta
   • Inštitút anglistiky a amerikanistiky
   • Inštitút edukológie a sociálnej práce
   • Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie
   • Inštitút filozofie a etiky
   • Inštitút germanistiky
   • Inštitút histórie
   • Inštitút politológie
   • Inštitút psychológie
   • Inštitút románskych a klasických filológií
   • Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky
   • Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií
  • Gréckokatolícka teologická fakulta
   • Katedra filozofie a religionistiky
   • Katedra historických a spoločenských vied
   • Katedra systematickej teológie a biblistiky
   • Katedra praktickej teológie
  • Pedagogická fakulta
   • Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
   • Katedra matematickej edukácie
   • Katedra špeciálnej pedagogiky
   • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
   • Katedra prírodovedných a technických disciplín
   • Katedra umeleckej, estetickej a pohybovej výchovy
  • Pravoslávna bohoslovecká fakulta
   • Katedra biblických náuk
   • Katedra systematického bohoslovia
   • Katedra praktického bohoslovia
   • Katedra cirkevných dejín a kresťanskej filozofie
   • Katedra byzantológie
   • Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce
   • Katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie
  • Fakulta športu
   • Katedra športovej humanistiky a kinantropológie
   • Katedra športovej edukológie
   • Katedra všeobecnej telesnej výchovy
  • Fakulta manažmentu
   • Katedra ekonómie a ekonomiky
   • Katedra financií a účtovníctva
   • Katedra kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky
   • Katedra manažmentu
   • Katedra manažérskej psychológie
   • Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
   • Katedra práva
   • Katedra turizmu a hotelového manažmentu

 

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
   • Katedra agrochémie a výživy rastlín
   • Katedra botaniky
   • Katedra environmentalistiky a zoológie
   • Katedra fyziológie rastlín
   • Katedra genetiky a plemenárskej biológie
   • Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
   • Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
   • Katedra ochrany rastlín
   • Katedra pedológie a geológie
   • Katedra veterinárskych disciplín
   • Katedra rastlinnej výroby
   • Katedra špeciálnej zootechniky
   • Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
   • Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
   • Katedra výživy ľudí
   • Katedra výživy zvierat
  • Fakulta ekonomiky a menežmentu
   • Katedra ekonomiky
   • Katedra manažmentu
   • Katedra marketingu
   • Katedra štatistiky a operačného výskumu
   • Katedra financií
   • Katedra informačných systémov
   • Katedra informatiky
   • Katedra odborného jazykového vzdelávania
   • Katedra matematiky
   • Katedra spoločenských vied
   • Katedra pedagogiky a psychológie
  • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
   • Katedra biometeorológie a hydrológie, KBH
   • Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav, KBPKU
   • Katedra krajinného inžinierstva, KKI
   • Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU
   • Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, KOVV
   • Katedra telesnej výchovy a športu, KTVŠ
   • Katedra zeleninárstva, KZ
   • Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA
  • Mechanizačná fakulta
   • Katedra mechaniky a strojníctva
   • Katedra vozidiel a tepelných zariadení
   • Katedra mechanizácie živočíšnej a potravinárskej výroby
   • Katedra strojov a výrobných systémov
   • Katedra spoľahlivosti strojov
   • Katedra stavieb
   • Katedra elektrotechniky a automatizácie
   • Katedra fyziky
  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
   • Katedra biochémie a biotechnológie
   • Katedra chémie
   • Katedra fyziológie živočíchov
   • Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
   • Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
   • Katedra mikrobiológie
   • Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Fakulta architektúry
   • Ústav dejín a teórie architektúry
   • Ústav architektúry I.
   • Ústav architektúry II.
   • Ústav konštrukcií v architektúre
   • Ústav urbanizmu
   • Ústav dizajnu
  • Fakulta elektrotechnity a informatiky
   • Katedra automatizácie a regulácie
   • Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
   • Katedra ekonómie a manažmentu
   • Katedra elektrických strojov a prístrojov
   • Katedra elektroenergetiky
   • Katedra elektrotechnológie
   • Katedra fyziky
   • Katedra jadrovej fyziky a techniky
   • Katedra jazykov
   • Katedra matematiky
   • Katedra mechaniky
   • Katedra merania
   • Katedra mikroelektroniky
   • Katedra rádioelektroniky
   • Katedra telekomunikácií
   • Katedra telesnej výchovy
   • Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
   • Katedra chemického a biochemického inžinierstva
   • Katedra informatizácie a riadenia procesov
   • Ústav analytickej chémie
   • Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
   • Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia
   • Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
   • Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
   • Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
   • Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
   • Ústav polymérnych materiálov
  • Fakulta informatiky a informačných technológií
   • Ústav aplikovanej informatiky
   • Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
   • Ústav počítačových systémov a sietí
   • Iná katedra/ústav
  • Materiálovotechnologická fakulta
   • Ústav materiálov
   • Ústav vyrobných technológií
   • Ústav vyrobných systémov a aplikovanej mechaniky
   • Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
   • Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
   • Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
   • Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied
  • Stavebná fakulta
   • Katedra geodézie
   • Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
   • Katedra geodetických základov
   • Katedra betónových konštrukcií a mostov
   • Katedra dopravných stavieb
   • Katedra geotechniky
   • Katedra vodného hospodárstva krajiny
   • Katedra hydrotechniky
   • Katedra konštrukcií pozemných stavieb
   • Katedra kovových a drevených konštrukcií
   • Katedra mapovania a pozemkových úprav
   • Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
   • Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
   • Katedra fyziky
   • Katedra stavebnej mechaniky
   • Katedra materiálového inžinierstva
   • Katedra technológie stavieb
   • Katedra technických zariadení budov
   • Katedra jazykov
   • Katedra telesnej výchov
   • Katedra humanitných vied
   • Katedra architektúry
  • Strojnícka fakulta
   • Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov
   • Katedra výrobnej techniky
   • Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky
   • Katedra častí strojov
   • Katedra fyziky
   • Katedra hydraulických strojov
   • Katedra chemických strojov a zariadení
   • Katedra jazykov a spoločenských vied
   • Katedra matematiky
   • Katedra materiálov a technológií
   • Katedra tepelnej energetiky
   • Katedra technickej mechaniky
   • Katedra tepelnej techniky
   • Katedra telesnej výchovy
   • Katedra výrobných systémov

 

 • Technická univerzita v Košiciach
  • Ekonomická fakulta
   • Katedra financií
   • Katedra ekonomických teórií
   • Katedra regionálnych vied a manažmentu
   • Katedra bankovníctva a investovania
   • Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky
  • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
   • Katedra dobývania ložísk a geotechniky
   • Katedra mineralurgie a environmentálnych technológií
   • Katedra ropného inžinierstva
   • Katedra geoturizmu
   • Katedra podnikania a managementu
   • Katedra informatizácie a riadenia procesov
   • Katedra logistiky a výrobných systémov
   • Katedra geodézie
   • Katedra geografických informačných systémov
   • Katedra geológie a mineralógie
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
   • Katedra rádioelektroniky
   • Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
   • Katedra elektrických pohonov a mechatroniky
   • Katedra technológií v elektronike
   • Katedra matematiky
   • Katedra fyziky
   • Katedra elektroenergetiky
   • Katedra počítačov a informatiky
   • Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
   • Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania
  • Fakulta umení
  • Fakulta výrobných technológii Prešov
   • Katedra humanitných vied
   • Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky
   • Katedra manažmentu výroby
   • Katedra navrhovania technologických zariadení
   • Katedra prevádzky technologických systémov
   • Katedra výrobných technológií
  • Hutnícka fakulta
   • Katedra pecí a teplotechniky
   • Katedra chémie
   • Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov
   • Katedra náuky o materiáloch
   • Katedra metalurgie železa a zlievarenstva
   • Katedra tvárnenia kovov
   • Katedra keramiky
   • Katedra integrovaného manažérstva
  • Stavebná fakulta
   • Ústav inžinierskeho staviteľstva
   • Ústav budov a prostredia
   • Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve
  • Strojnícka fakulta
   • Katedra aplikovanej matematiky
   • Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky
   • Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania
   • Katedra technológií a materiálov
   • Katedra manažmentu a ekonomiky
   • Inovačné centrum automobilovej výroby
   • Katedra výrobnej techniky a robotiky
   • Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
   • Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
   • Katedra environmentalistiky a riadenia procesov
   • Katedra energetickej techniky

 

 • Technická univerzita vo Zvolene
  • Drevárska fakulta
   • Katedra náuky o dreve
   • Katedra obrábania dreva
   • Katedra mechanickej technológie dreva
   • Katedra požiarnej ochrany
   • Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
   • Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
   • Katedra chémie a chemických technológií
   • Katedra marketingu,obchodu a svetového lesníctva
   • Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
   • Katedra podnikového hospodárstva
   • Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky
  • Fakulta ekológie a enviromentalistiky
   • Katedra biológie a všeobecnej ekológie
   • Katedra aplikovanej ekológie
   • Katedra plánovania a tvorby krajiny
   • Katedra environmentálneho inžinierstva
   • Katedra spoločenských vied
   • Katedra UNESCO pre ekologické vedomie
   • Katedra chémie a environmentálnej chémie
  • Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky
   • Katedra lesnej a mobilnej techniky
   • Katedra drevárskych strojov a zariadení
   • Katedra environmentálnej techniky
   • Katedra informatiky a automatizacnej techniky
   • Katedra mechaniky a strojníctva
   • Katedra technického manažmentu
   • Katedra výrobných technológií a materiálov
  • Lesnícka fakulta
   • Katedra prírodného prostredia
   • Katedra fytológie
   • Katedra pestovania lesov
   • Katedra ochrany lesa a poľovníctva
   • Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
   • Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
   • Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
   • Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva

 

 

 • Trnavská univerzita
  • Filozofická fakulta
   • Katedra psychológie
   • Katedra dejín a teórie umenia
   • Katedra filozofie
   • Katedra etiky
   • Katedra histórie
   • Katedra sociológie
   • Katedra politológie
   • Katedra klasických jazykov
   • Katedra klasickej archeológie
   • Katedra cudzích jazykov
  • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
   • Katedra teórie sociálnej práce
   • Katedra aplikovanej sociálnej práce
   • Katedra misijnej práce a dobrovoľníctva
   • Katedra verejného zdravotníctva
   • Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov
   • Katedra laboratórnej medicíny
   • Katedra ošetrovateľstva, fyzioterapie...
  • Pedagogická fakulta
   • Katedra biológie
   • Katedra chémie
   • Katedra fyziky
   • Katedra matematiky a informatiky
   • Katedra moderných filológií
   • Katedra pedagogických štúdií
   • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
   • Katedra slovenského jazyka a literatúry
   • Katedra pedagogiky výtvarného umenia
  • Právnická fakulta
   • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
   • Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
   • Katedra ústavného práva
   • Katedra propedeutiky právnických predmetov
   • Katedra občianskeho a obchodného práva
   • Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
   • Katedra teórie práva
   • Katedra právnych dejín
   • Katedra rímskeho a cirkevného práva
   • Katedra cudzích jazykov
  • Teologická fakulta
   • Katedra filozofie
   • Katedra biblických a historických vied
   • Katedra systematickej teológie
   • Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva
   • Subkatedra kresťanskej formácie

 

 • Univerzita Komenského
  • Evanjelická bohoslovecká fakulta
  • Fakulta managementu
   • Katedra financií a ekonómie
   • Katedra informačných systémov
   • Katedra stratégie a podnikania
   • Katedra manažmentu
   • Katedra marketingu
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
   • Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
   • Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
   • Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
   • Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
   • Katedra experimentálnej fyziky
   • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
   • Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
   • Katedra aplikovanej informatiky
   • Katedra informatiky
   • Katedra základov a vyučovania informatiky
   • Katedra jazykovej prípravy
   • Katedra telesnej výchovy a športu
   • Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
  • Fakulta sociálnych a ekonomických vied
   • Ústav ekonómie
   • Ústav aplikovanej psychológie
   • Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
   • Ústav sociálnej antropológie
   • Ústav verejnej politiky
  • Fakulta telesnej výchovy a športu
   • Katedra atletiky
   • Katedra športovej kinantropológie
   • Katedra gymnastiky
   • Katedra hier
   • Katedra športov v prírode a plávania (vlastná stránka katedry)
   • Katedra športovej humanistiky
   • Katedra športovej edukológie
  • Farmaceutická fakulta
  • Filozofická fakulta
   • Katedra andragogiky
   • Katedra anglistiky a amerikanistiky
   • Katedra archeológie
   • Katedra archeológie - Sekcia klasickej archeologie
   • Katedra archívnictva a pomocných vied historických
   • Katedra dejín výtvarného umenia
   • Katedra estetiky
   • Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
   • Katedra porovnávacej religionistiky
   • Katedra filozofie a dejín filozofie
   • Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
   • Katedra hudobnej vedy
   • Katedra jazykov
   • Katedra jazykov a kultúr krajín východnej Ázie
   • Katedra klasickej a semitskej filológie
   • Katedra knižničnej a informačnej vedy
   • Katedra kulturológie
   • Katedra logiky a metodológie vied
   • Katedra maďarského jazyka a literatúry
   • Katedra pedagogiky
   • Katedra politológie
   • Katedra marketingovej komunikácie
   • Katedra psychológie
   • Katedra romanistiky
   • Katedra ruského jazyka a literatúry
   • Katedra slovanských filológií
   • Katedra slovenského jazyka
   • Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
   • Katedra slovenských dejín
   • Katedra sociológie
   • Katedra telesnej výchovy
   • Katedra všeobecných dejín
   • Katedra žurnalistiky
  • Jesseniová lekárska fakulta
  • Pedagogická fakulta
   • Katedra pedagogiky zrakovo postihnutých
   • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
   • Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky
   • Katedra logopédie
   • Katedra anglického jazyka a literatúry
   • Katedra biológie a patobiológie
   • Katedra etickej a občianskej výchovy
   • Katedra histórie
   • Katedra hudobnej výchovy
   • Katedra liečebnej pedagogiky
   • Katedra matematiky a informatiky
   • Katedra nemeckého jazyka a literatúry
   • Katedra pedagogiky
   • Katedra psychológie a patopsychológie
   • Katedra románskych jazykov a literatúr
   • Katedra slovenského jazyka a literatúry
   • Katedra sociálnej pedagogiky
   • Katedra sociálnej práce
   • Kabinet športovej edukológie
   • Katedra špeciálnej pedagogiky
   • Katedra výtvarnej výchovy
  • Právnická fakulta
   • Katedra právnych dejín
   • Katedra teórie práva a sociálnych vied
   • Katedra štátneho práva
   • Katedra správneho a environmentálneho práva
   • Katedra obchodného, finančného a hosporárskeho práva
   • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
   • Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie
   • Katedra medzinárodného práva a európskych štúdií
   • Katedra občianskeho práva
   • Katedra ekonomických vied
   • Katedra právnej informatiky a počítačového práva
   • Katedra právnej komunikácie
   • Katedra telesnej kultúry
  • Prírodovedecká fakulta
   • Katedra analytickej chémie
   • Katedra fyzickej geografie a geoekológie
   • Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
   • Katedra antropologie
   • Katedra anorganickej chemie
   • Katedra aplikovanej a environmentalnej geofyziky
   • Katedra biochemie
   • Katedra botaniky
   • Katedra ekologie
   • Katedra ekosozologie a fyziotaktiky
   • Katedra fyziologie rastlin
   • Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie
   • Katedra genetiky
   • Katedra geochemie
   • Katedra geologie a paleontologie
   • Katedra humannej geografie a demogeografie
   • Katedra hydrogeologie
   • Katedra inzinierskej geologie
   • Katedra jadrovej chemie
   • Katedra kartografie, geoinformatiky a dialkoveho prieskumu zeme
   • Katedra krajinnej ekologie
   • Katedra loziskovej geologie
   • Katedra mikrobiologie a virologie
   • Katedra mineralogie a petrologie
   • Katedra molekularnej biologie
   • Katedra organickej chemie
   • Katedra pedologie
   • Katedra zoologie
   • Katedra zivocisnej fyziologie a etologie
  • Lekárska fakulta
   • Anatomický ústav
   • Ústav lekárskej biológie a genetiky
   • Ústav cudzích jazykov
   • Ústav epidemiológie
   • Farmakologický ústav
   • Ústav lekárskej fyziky a biofyziky
   • Fyziologický ústav
   • Ústav histológie a embryológie
   • Ústav hygieny
   • Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód
   • Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie
   • Imunologický ústav
   • Mikrobiologický ústav
   • Parazitologický ústav
   • Ústav ošetrovateľstva
   • Ústav patologickej anatómie
   • Ústav patologickej fyziológie
   • Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
   • Ústav súdneho lekárstva
  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

 • Univerzita Konštantina filozofa v Nitre
  • Fakulta prírodných vied
   • Katedra informatiky
   • Katedra botaniky a genetiky
   • Katedra ekológie a environmentalistiky
   • Katedra fyziky
   • Katedra geografie a regionálneho rozvoja
   • Katedra chémie
   • Katedra matematiky
   • Katedra zoológie a antropológie
   • Ústav manažmentu a informačných technológii
  • Fakulta sociálnych vied
   • Katedra ošetrovateľstva
   • Katedra pedagogickej psychológie
   • Katedra psychologických vied
   • Ústav romologických štúdií
   • Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
   • Ústav aplikovanej psychológie
   • Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
   • Katedra sociológie
  • Filozofická fakulta
   • Katedra anglistiky a amerikanistiky
   • Katedra archeológie
   • Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
   • Katedra filozofie
   • Katedra etnológie a etnomuzikológie
   • Katedra germanistiky
   • Katedra histórie
   • Katedra kulturológie
   • Katedra manažmentu kultúry a turizmu
   • Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
   • Katedra muzeológie
   • Katedra náboženských štúdií
   • Katedra politológie a európskych štúdií
   • Katedra romanistiky
   • Katedra rusistiky
   • Katedra slovenského jazyka
   • Katedra slovenskej literatúry
   • Katedra žurnalistiky
  • Pedagogická fakulta
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií
   • Katedra areálových kultúr
   • Katedra elementaristiky
   • Katedra maďarského jazyka a literatúry
   • Ústav národných a národnostných kultúr
   • Ústav prírodných a informatických vied

 

 

 

 

 

 

 

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  • Fakulta
   • Katedra maľby a iných médií
   • Katedra socha, objekt, inštalácia
   • Katedra grafiky a iných médií
   • Katedra fotografie a nových médií
   • Katedra reštaurovania
   • Katedra grafického dizajnu
   • Katedra priemyselného dizajnu
   • Katedra textilnej tvorby
   • Katedra úžitkových umení
   • Katedra architektúry
   • Katedra teórie a dejín umenia

 

 hore

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria