Spoločenskovedný seminár

O predmete


 

Cieľovým zámerom je poznávať širšie koncipovaný vývoj spoločnosti, korene a vývoj civilizácie - najmä európskej, integrálne kontinuálne obrazy vývoja človeka, spoločnosti a sveta, otázky zámerného konania človeka v rovine kultúry ako osobitného ľudského dejinného pohybu.

 

Predmety sú zaradené ako voliteľné v predposlednom resp.poslednom ročníku štúdia v rozsahu 2 hodín týždenne.

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR 1 (zameranie – právo a politológia) /SVS-PAP/ 2 hod. týždenne

Seminár je určený študentom, ktorí majú záujem o spoločenskovednú problematiku. Je koncipovaný tak, aby poskytoval čo najširšie možnosti pre rozširovanie, prehlbovanie, systematizáciu a zovšeobecňovanie vedomostí z uvedených spoločenskovedných disciplín. Absolvovanie SVS sa môže končiť maturitnou skúškou. a odporúča sa študentom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu politológie, politických vied, práva, medzinárodných vzťahov, náuky o spoločnosti, občianskej náuky, personálneho manažmentu a príbuzných odborov na vysokej škole.

 

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR 2 (zameranie psychológia a sociológia) /SVS-PAS/ 2 hod. týždenne

Cieľom disciplíny je poskytnúť základné informácie o predmete psychologických a sociologických vied, ich systematizácii a pojmoch. Získať adekvátnu orientáciu o zákonitostiach  vývinu osobnosti a spoločnosti, jej determinantoch a podmienkach. Poukázať na ontogenézu osobnosti - vplyv, príčiny a prejavy. V kontexte sociálnej psychológie mať schopnosť primeranej komunikácie, asertivity a presadzovania sa. Súčasťou disciplíny sú kognitívne psychické procesy a stavy, ktoré dotvárajú osobnosť a v neposlednej miere poukázať na formovanie jedinca pri výchove k manželstvu a rodičovstvu. Absolvovanie tohto voliteľného predmetu sa môže končiť maturitnou skúškou z NOS.

 

SPOLOČENSKOVEDNÝ SEMINÁR 3 (zameranie ekonómia) /SVS-EKO/ 2 hod. týždenne

Voliteľný predmet Ekonomika je určený študentom zaujímajúcim sa o ekonomickú problematiku. Umožňuje lepšie sa zorientovať v súčasnom ekonomickom dianí u nás i vo svete. Nadväzuje na základné vedomosti z ekonomickej teórie získané v predmete NOS v treťom ročníku. Absolvovanie tohto voliteľného predmetu sa končí maturitnou skúškou. Ekonomika sa odporúča študentom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu ekonómie, manažmentu, finančníctva, bankovníctva a príbuzných odborov.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria