Stránky predmetovej komisie cudích jazykov

O predmete

KONVERZÁCIA V ANGLICKOM/FRANCÚZSKOM/NEMECKOM JAZYKU /KCJ/ 2 hod. týždenne

 

Predmet je zaradený ako voliteľný v predposlednom, resp. poslednom ročníku štúdia v rozsahu 2 hodín týždenne.

Predmet konverzácia v cudzom jazyku s dotáciou 2 hodín týždenne je určená pre žiakov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a zúročiť ich vo vyššej komunikatívnej kompetencii, predovšetkým v rámci dialógu či monológu. Pri výbere tém vychádzame zo záujmov žiakov a ich jazykových potrieb. Je určená pre žiakov, ktorí  chcú získať vyššiu úroveň komunikatívnej kompetencie – plynulo a s istotou komunikovať v danom jazyku a pre žiakov, ktorí budú maturovať zo zvoleného jazyka, a chcú si doplniť vedomosti, dosiahnuť vyššiu úroveň v komunikatívnej kompetencii, ktorú môžu využiť pri ďalšom štúdiu i v praktickom živote.

Reálna úroveň rečových zručností závisí od doby a intenzity jazykovej prípravy. Preto 2-hodinová dotácia voliteľného predmetu KCJ je určená pre žiakov, ktorí okrem maturity zo zvoleného jazyka ho potrebujú používať ako komunikatívny prostriedok v bežnom styku. Obsah učiva je zameraný hlavne na zvládnutie maturitných tém. Okrem toho tento predmet pripravuje k získavaniu vyššej kompetencie komunikatívnosti, preto ho odporúčame aj žiakom, ktorí chcú stráviť dlhšiu dobu v zahraničí.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria