O predmetoch Rozšírený cudzí jazyk Vzdelávacie linky

Stránky predmetovej komisie Cudzie jazyky

O predmetoch

                                                                                                        

Cudzie jazyky                

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Lenka Valentová, Aj, vedúca PK PhDr. Ingrid Kochová, Nj - Rj - D
Mgr. Anna Kolárová, Aj - Nj, Mgr. Mária Zelená, Sj - Aj - Fj
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., Aj - Rj - G Mgr. Renáta Milčáková, Sj - Fj
PaedDr. Eleonóra Zvalená, PhD, Sj - Hv - Nj  

 

Cieľové požiadavky na maturantov z anglického jazyka B1

Cieľové požiadavky na maturantov z anglického jazyka B2

Cieľové požiadavky na maturantov z francúzskeho jazyka B1

Cieľové požiadavky na maturantov z francúzskeho jazyka B2

Cieľové požiadavky na maturantov z nemeckého jazyka B1

Cieľové požiadavky na maturantov z nemeckého jazyka B2

Cieľové požiadavky na maturantov z ruského jazyka B1

Cieľové požiadavky na maturantov z ruského jazyka B2

Š t v o r r o č n é  š t ú d i u m

 

CUDZIE JAZYKY  (jazyk anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky)

CIELE

      Prostredníctvom vyučovania cudzieho jazyka žiaci gymnázia získavajú produktívne i receptívne komunikatívne zručnosti na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v príslušnom cudzom jazyku vzdelávať, využívať ho na svoj všeobecno-kultúrny a odborný rast, používať ho pri vykonávaní svojej profesie a tak sa úspešne zapájať do spoločenskej praxe.

      Vo vyučovaní cudzieho jazyka sa komplexne realizujú tri základné ciele:

Komunikatívny, informatívny a formatívny.

      Prvoradý dôraz kladieme na plnenie komunikatívneho cieľa, t.j. na osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných rečových zručnostiach.

      Predmetné osnovy umožňujú zladiť variabilitu osvojovania si 1. a 2. cudzieho jazyka, kde je taktiež cieľom dosiahnutie základnej úrovne komunikatívnej kompetencie, ktorá súčasne predstavuje úroveň komunikatívnej dostatočnosti osvojenia si cudzieho jazyka. Osobitný význam má dosiahnutie vysokej úrovne komunikatívnej kompetencie v ústnom prejave a čítaní s porozumením.

      Pri plnení informatívneho cieľa si žiaci osvojujú jazykové i nejazykové poznatky z rôznych oblastí života príslušnej jazykovej oblasti, čím si rozširujú a prehlbujú vedomosti získané v iných vyučovacích predmetoch.

      V rámci formatívneho cieľa sa utvárajú a rozvíjajú vlastnosti, ktoré mladý človek potrebuje pri vstupe do spoločenskej praxe: myšlienková a rečová tvorivosť, kritické myslenie, tolerancia k názorom iných ľudí, úcta k hodnotám vytvoreným inými národmi, vytrvalosť, presnosť, cieľavedomosť a pracovitosť. Vyučovanie tiež podporuje rozvoj estetického cítenia žiakov a prispieva k ich výchove ako kultúrneho čitateľa a diváka.

OBSAH

      Obsahom vyučovania cudzích jazykov je systematické formovanie, rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov zameraných na tieto oblasti:

-         jazyk, jeho zvukovú a grafickú stránku, slovnú zásobu a gramatiku,

-         reč ako fungovanie jazyka v procese komunikácie, ktorá zahŕňa receptívne a produktívne rečové zručnosti, t.j čítanie a posluch s porozumením, ústny a písomný prejav,

-         sociokultúrne poznatky o príslušnej jazykovej oblasti v porovnaní so SR,

-         učebné zručnosti, ktoré žiakovi umožňujú efektívne sa učiť, samostatne získavať, spracovávať a uchovávať informácie z rôznych oblastí (osobného, spoločenského i profesionálneho života).

Špecifikácia obsahu

      Počas štvorročného štúdia si žiaci – začiatočníci pri trojhodinovej dotácii, t.j. približne na 400 vyučovacích hodinách, osvoja jednotlivé zložky obsahu na úrovni, ktorá sa spresňuje v danej časti osnov. Pri zaraďovaní tém a podtém do jednotlivých ročníkov predmetová komisia (vyučujúci) rešpektuje zásadu postupu od známeho k menej známemu, od jednoduchého k zložitému a zabezpečuje, aby sa komunikácia na základe prebratých tematických okruhov upevňovala a po obsahovej a jazykovej stránke skvalitňovala i v ďalších ročníkoch. Obdobnú zásadu treba dodržiavať i pri začleňovaní čiastkových rečových zručností v rámci posluchu a čítania s porozumením, ústneho a písomného prejavu.

1.1. Rečové zručnosti

1.1.1.     Posluch s porozumením

Rozumieť cudzojazyčné pokyny a inštrukcie a kratšie súvislé prejavy učiteľa i nositeľov jazyka, ktoré obsahujú známe lexikálne a gramatické javy.

            Pochopiť jadro konverzácie alebo besedy medzi dvomi i viacerými partnermi a určiť ich vzájomné vzťahy.

Počúvať s porozumením krátke adaptované príbehy, piesne a básne s oporou, alebo bez opory o grafický text.

Porozumieť z magnetofónovej nahrávky, z rozhlasového a televízneho vysielania podstatu monologického a dialogického textu, prednášaného v prirodzenom tempe reči.

Odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných.

Pochopiť podstatu a rozlíšiť úlohy hlavných postáv v cudzojazyčnom filme.

Po predbežnej jazykovej príprave porozumieť ukážky umeleckého textu.

Robiť si poznámky k počúvanému textu a rôznym spôsobom graficky zaznačiť získané informácie.

Porozumieť kratšie prejavy v sťažených akustických podmienkach (napr. oznamy na železničnej a autobusovej stanici, rozhovor rušený hlukom dopravných prostriedkov a pod.).

Poznámka: Žiakov treba učiť počúvať primerané texty prednášané s rôznou výslovnosťou, napr. pri vyučovaní angličtiny i texty s americkou výslovnosťou, nemčiny texty s rakúskou výslovnosťou, nemčiny a francúzštiny so švajčiarskou výslovnosťou.

1.1.2.     Ústny prejav

Vedieť:

-         pozdraviť, začať udržiavať a ukončiť konverzáciu s jedným alebo viacerými partnermi;

-         požiadať o informáciu, dať informáciu;

-         požiadať o opakovanie informácie a jej spresnenie počas konverzácie;

-         požiadať o pomoc, ponúknuť pomoc, reagovať na ponúknutú pomoc;

-         požiadať o tovar, službu ap.;

-         klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme, textu;

-         jednoducho opísať predmet, osobu, udalosť;

-         súvislo hovoriť o známej téme, o prežitej udalosti, prečítanej knihe, o filme, o divadelnom predstavení, o osobných záľubách a životných plánoch;

-         odovzdať pozdrav, jednoduchý odkaz alebo správu;

-         dohodnúť si schôdzku (čas, miesto) a spoločný program;

-         začať, viesť a ukončiť telefonický rozhovor;

-         vyjadriť svoje stanovisko k danému problému v rámci rozhovoru, besedy a diskusie;

-         prispôsobiť sa známej téme rozhovoru a meniť jeho tematické zameranie;

-         preformulovať a spresniť odpoveď, ak o to partner požiada;

-         predniesť súvislú správu , štylisticky a obsahovo primeranú danej situácii;

-         s pomocou osnovy (bodov) alebo bez písomnej opory referovať o prečítanom texte, rozhlasovom alebo televíznom programe;

-         informovať o živote a kultúre krajín  príslušnej jazykovej oblasti a podať informácie o SR;

-         voľne tlmočiť tematicky a jazykovo primerané kratšie prejavy z cudzieho jazyka do slovenčiny a naopak;

-         vyjadriť: súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, príkaz, zákaz, návrh, to, že sa mi niečo páči alebo nepáči, ospravedlnenie sa, pozvanie, kladnú a zápornú reakciu na pozvanie, potvrdenie a odmietnutie niečoho, prekvapenie, úmysel, nádej, ochotu, sľub, nástojenie;

-         predniesť báseň, úryvok z prózy, pieseň, rozprávať anekdotu v cudzom jazyku.

1.1.3.     Čítanie s porozumením

Vedieť:

-         čítať so správnou intonáciou, melódiou a prízvukom modelové texty z učebnice a iných učebných materiálov;

-         čítať s porozumením verejné nápisy a oznamy;

-         pochopiť obsahovú podstatu textu všeobecného charakteru, publicistického a populárno-náučného textu;

-         odlíšiť podstatné informácie od menej dôležitých a robiť si poznámky (osnova, body) k textu;

-         získať informácie z jednoduchých tlačených formulárov, prospektov, inzerátov, máp, cestovných poriadkov, informačných brožúr a pod.;

-         čítať texty rôzneho druhu podľa záujmu žiakov;

-         používať pri čítaní prekladové a výkladové slovníky, jazykové príručky;

-         získať zručnosť študijného, informačného a orientačného čítania učebnicových a mimoučebnicových textov rôzneho druhu;

-         naučiť sa odhadovať význam neznámych slov.  

1.1.4.     Písomný prejav

Vedieť:

-         odpisovať tlačený alebo rukou písaný text;

-         zaznamenať orálne pripravený text (i podľa diktátu);

-         napísať krátku informáciu, odkaz, správu, pozdrav (pohľadnicu), ospravedlnenie, životopis, jednoduchý i obsahovo a jazykovo náročnejší neformálny list, telegram, pozvanie, odpoveď na pozvanie, blahoželanie, sústrasť, vyplniť dotazník a iné úradné tlačivá (colné prehlásenie, prihlasovací lístok v hoteli – podľa reálnych možností získať tieto tlačivá);

-         napísať reprodukciu a osnovu prečítaného alebo vypočutého textu, rozprávanie o prežitej udalosti, charakteristiku známej osoby i literárnej postavy;

-         informovať o prečítanej knihe, o filme, divadelnom predstavení, inej spoločenskej udalosti a vyjadriť  v informácii vlastné hodnotenie;

-         požívať prekladový i výkladový slovník, gramatické a pravopisné príručky;

-         napísať dve kontrolné práce v každom ročníku.

1.2. Jazykové prostriedky

1.2.1.     Výslovnosť

Osvojiť si zvukovú stránku jazyka, t.j. správne používanie suprasegmentálnych javov

(prízvuk v rámci slova, rytmického taktu a vety, dôrazový prízvuk, viazanie, rytmus, melódia rozličných typov viet) a segmentálnych elementov (inventár foném fonologického systému príslušného jazyka) s dôrazom na javy odlišné od slovenčiny.

1.2.2.     Slovná zásoba

Pri troch vyučovacích hodinách týždenne si v priebehu štúdia aktívne osvojiť 1800 – 2000 lexikálnych jednotiek (t.j. cca 5 lexikálnych jednotiek na jednej vyučovacej hodine) vrátane základnej frazeológie bežného spoločenského styku. Ak je počet vyučovacích hodín v týždni vyšší alebo nižší než tri, zvyšuje a lebo znižuje sa objem slovnej zásoby približne o 450 - 500 jednotiek.

Receptívne si osvojiť ďalších približne 300 – 500 lexikálnych jednotiek.

Získať základné vedomosti o významovej a štylistickej stránke cudzieho jazyka (viacvýznamovosť slov, zásady spájania slov, základné spôsoby vyjadrovania rôznych sémantických vzťahov, synonymá, antonymá, homonymá, homofóny a medzinárodne používané slová).

Receptívne si osvojiť najfrekventovanejšie produktívne spôsoby tvorenia slov, oboznámiť sa s najbežnejšími spôsobmi konverzácie.

1.2.3.     Gramatika

Aktívne si osvojiť základné morfologické a syntaktické javy príslušného cudzieho jazyka potrebné na dosiahnutie požadovanej úrovne rečových zručností (vyjadrenie otázky, záporu, časových  a priestorových vzťahov, kvantity a kvality, porovnania, podmienky, možnosti a nemožnosti, istoty a neistoty, zákazu, príkazu, priania, žiadosti a pod.) v korelácii  s rozsahom slovnej zásoby.

Receptívne si osvojiť i ďalšie frekventované javy potrebné na porozumenie čítaných textov vrátane populárno-náučných  a náučných.

1.2.4.   Pravopis

Osvojiť si pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov (časovanie, skloňovanie, stupňovanie, atď.).

Osvojiť si základné pravidlá interpunkcie.

Tematické zameranie rozvoja komunikatívnych zručností

           Osvojiť si slovnú zásobu na efektívnu komunikáciu v tematických okruhoch:

a)     spoločenské situácie

-         rodina

-         škola

-         bývanie

-         obchod

-         stravovanie

-         cestovanie

-         človek v spoločnosti

-         voľný čas

-         príroda

-         práca a zamestnanie

-         obliekanie a starostlivosť o zdravie

-         umenie, veda a technika

-         sociokultúrne poznatky o SR a krajinách príslušnej jazykovej oblasti

-         a iné

b)     štandardné situácie

-         získanie a podanie informácie pri nákupe o tovare, cene, platenie

-         získanie a podanie informácie o ceste k inému objektu, o možnostiach ubytovania a stravovania, nákupov

-         objednanie izby v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení, vyplnenie formulárov, informácie o hotelových službách, zaplatenie za izbu a poskytnuté služby

-         kupovanie cestovného lístka (vlak, autobus, električka, metro), letenky a lodného lístka, orientácia v cestovnom poriadku, prestupovanie, uloženie batožiny, informovanie sa o vozni, kupé, kupovanie lôžka, ležadla; cestovanie taxíkom; prechod cez colnú a pasovú kontrolu (vyplnenie formulárov)

-         podanie telegramu (pohľadnice, listu), objednanie si hovoru, telefonovanie, zmenárenské a informačné služby v cestovnej kancelárii alebo na pošte

-         zakúpenie lístka na kultúrne prípadne športové podujatie, informovanie sa o mieste a čase konania, programe a pod.

-         získanie informácie o zdravotných službách, prvá pomoc, opis zdravotných ťažkostí u lekára, lekáreň

-         hľadanie zamestnania (brigády pre študentov)

-         účasť na konkurze (letné kurzy, au-pair a pod.).

 hore

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria