Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči 

 

Čas realizácie: 09/2019 – 08/2022

Cieľová skupina: žiaci, zamestnanci Gymnázia J. Francisciho-Rimavského

Realizátori: učitelia Gymnázia J. Francisciho-Rimavského

Hodnota projektu: 184 303,44

Špecifický cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

Zoznam hlavných aktivít projektu:

 • Aktivita 1: Implementácia extra hodín
 • Aktivita 2: Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
 • Aktivita 3: Koordinácia projektu

 

Extra hodiny počas školských rokov 2019/2020 – 2021/2022

 

Zvýšený počet hodín nad rámec hodín financovaných zo štátneho rozpočtu škola využila na vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu nasledovne:

Štvorročné gymnázium

1. ročník – tvorivé čítanie
1. ročník – cvičenia z matematiky
2. ročník – mladý záchranár

2. ročník – cvičenia z matematiky

3. ročník – objavovanie prírody

3. ročník – experimenty v chémii
4. ročník – rozširujúca matematika

4. ročník – finančná gramotnosť v matematike

 

Osemročné gymnázium

príma – reč prameňov
sekunda – reč prameňov

sekunda – občianska náuka

tercia – vynálezy vo fyzike

tercia – reč prameňov

kvarta – občianska náuka

kvarta – cvičenia z matematiky

kvarta – tvorivé čítanie

 

 

Pedagogické kluby počas školských rokov 2019/2020 – 2021/2022

 

1. Pedagogický klub – čitateľská gramotnosť 

2. Pedagogický klub – matematická gramotnosť 

3. Pedagogický klub – finančná gramotnosť

4. Pedagogický klub – prírodovedná gramotnosť

 

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria