VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči

 

► P o m ô c k y   K T V   k   p r o j e k t u   ( n á v r h ,   v ý z v a ,   p r í l o h a   z m l u v y )

► P o m ô c k y   I K T   k   p r o j e k t u   ( n á v r h ,   v ý z v a ,   p r í l o h a   z m l u v y )

► U č e b n é   p o m ô c k y   k   p r o j e k t u   ( n á v r h ,   v ý z v a ,   p r í l o h a   z m l u v y )

► L i t e r á r n e   p o m ô c k y   k   p r o j e k t u   ( n á v r h ,   v ý z v a ,   p r í l o h a   z m l u v y )

► P u b l i c i t a   p r o j e k t u   ( n á v r h ,   v ý z v a ,   p r í l o h a   z m l u v y )

► OVS_-_Gym._Rimavskeho_-_ucebne_nove1.docx

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria