Názov projektu:  GET 2 IT

Program: Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014-2020

Vedúci projektu: Gymnázium Janka Francisciho- Rimavského v Levoči

Partner projektu: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem

 

Opis projektu: 

Vnímame, že je potrebné žiakom rozšíriť poznatky v oblasti vzdelávania, na ktoré sa nemyslí vo vyučovacom procese, teda nie sú naším primárnym cieľom, ale vieme, že sú veľmi potrebné a požadované na trhu práce. Financovanie takejto výučby zo súkromných prostriedkov je finančne náročné a väčšina žiakov si to nemôže dovoliť. Oblasť nášho okresu aj našej partnerskej školy sa vyznačuje zvýšenou nezamestnanosťou, preto chceme dať obom školám možnosť zvýšiť u svojich študentov možnosť vyššej uplatniteľnosti na trhu práce. 

Chceme vytvoriť školenie, aby žiaci získali poznatky o svojich soft-skills zručnostiach a aby sa naučili ich rozpoznať, nadobudnúť ich a aj si ich rozširovať. Upriamili by sme sa na mäkké zručnosti: komunikačné zručnosti (verbálne i neverbálne), práca v tíme a vedenie tímu, organizačné schopnosti a zručnosti, negociácia a riešenie konfliktov, strategické myslenie, kreatívne myslenie, koncepčné myslenie, predvídavosť, odolnosť voči stresu, empatiu a asertivitu.

Druhým dopytom na pracovnom trhu je práca s informačnými technológiami a programovanie. Tieto zručnosti by sme chceli priblížiť žiakom cez vyučovanie v oblasti programovania robotov LEGO MINDSTORMS a programovaním mikroprocesorových systémov. 

Celé sa to bude diať v partnerstve s poľskou školou, ktorej žiaci sa zúčastnia na tréningu. Komunikačným jazykom bude angličtina, pretože aj po znalosti cudzieho jazyka je dopyt na trhu práce a takto zároveň mladí získajú nové kompetencie, ktoré nie sú obsahom štátneho kurikula.

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilniť systém odborného vzdelávania v prihraničných regiónoch na základe potrieb cezhraničného pracovného trhu a očakávaní zamestnávateľov. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie a implementovanie nových foriem a obsahov vzdelávania študentov:

1. Nábor žiakov z oblasti poľsko- slovenského pohraničia, ktorí budú mať záujem získať nové zručnosti, predovšetkým z oblastí mäkkých zručností a programovania.

2. Vzdelávanie učiteľov a študentov, ktoré sa bude týkať vzdelávacích systémov v EÚ

3. Získanie vedomostí o záujmoch mladých, ich vzdelávacích a profesijných plánov, za účelom lepšieho prispôsobenia vzdelávacích programov a prístupu k žiakom.

Vďaka týmto cieľom bude dosiahnutý hlavný cieľ mikroprojektu a ciele programu.

Vďaka získaným kompetenciám, v súlade s aktuálnymi a predpokladanými požiadavkami moderného sveta, bude mať mládež možnosť získať v budúcnosti lepšie pracovné miesta, alebo podnikateľskej a inej pracovnej činnosti. Okrem toho väčšie povedomie učiteľov a osôb zodpovedných za vzdelávanie, ako aj príklady vzdelávania z iných krajín EÚ a uvedomenie si očakávaní a plánov mládeže z poľsko-slovenského pohraničia, umožní zlepšiť kvalitu spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi a lepšie prispôsobiť vzdelávacie programy v školách. Spoločná realizácia mikroprojektu bude ďalšou etapou spolupráce medzi partnerskými školami a mestami.

 

Obdobie realizácie: 11-2019 až 5-2022

Hodnota projektu: 43 888,86 €

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 37 305,53 € (85%) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

 

Spoločné logo projektu (autor: Ally Vandrová)

Správa z prvého spoločného stretnutia

Foto zo spoločného stretnutia 11. - 13.12.2019

 

 
 
 
 
 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria