Harmonogram

 

Prihlásenie študenta na maturitnú skúšku

 • 30. september 2014 – do tohto termínu si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami
 • 15. október 2014 – do tohto termínu môže študent písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb
 • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o študenta, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb

 

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti

 • 17. marec 2015 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
 • 18. marec 2015 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
 • 19. marec 2015 (štvrtok) - matematika

 

 • 31. marec 2015 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok
 • 17. - 17. apríl 2015 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu študentov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské školské úrady.

 

Časový harmonogram ústnych skúšok

 • v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015
 • upresnený bude začiatkom mája 2015

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria