Rada rodičov

Občianske združenie Gymnázia J. Francisciho-Rimavského

Kláštorská 37, 054 01 Levoča

je organizácia, ktorá združuje rodičov, resp. zákonných zástupcov študentov školy

1. Cieľom je v spolupráci s vedením školy, pedagogickými pracovníkmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie študentov školy na princípoch humanizmu a demokracie,
 • ochranu práv, ktoré sú zabezpečované Deklaráciou práv dieťaťa UNICEF s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
 • ochranu záujmov rodičov týchto študentov vyplývajúcu z ich zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine,
 • ochranu učiteľov zodpovedných za výchovu a vzdelávanie.

 

2. Pri napĺňaní cieľa okrem iného

 • sa podieľa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • ochraňuje študentov pred negatívnymi metódami vo výchovno-vzdelávacom procese, stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním v súlade s projektom Škola podporujúca zdravie, ktorý sa na škole realizuje,
 • podieľa sa na ochrane zdravia študentov školy a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
 • zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa  výchovno-vzdelávacieho procesu a spolupracuje pri ich riešení,
 • pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania spolupracuje so zriaďovateľom, orgámni štátnej správy a samosprávy, resp. so štátnou školskou inšpekciou,
 • usiluje sa o zabezpečovanie racionálneho stravovania študentov školy v školskej jedálni,
 • napomáha rozvoju športovej a záujmovej činnosti študentov v čase mimo vyučovania
 • spolupracuje pri zabezpečovaní významných kultúrnych a spoločenských aktivít a udalostí v škole.

 

Navonok je občianske združenie rodičov zastupované Radou rodičov, ktorá v súčasnosti pracuje v nasledujúcom zložení:

Meno  a priezvisko zastupuje triedu
Mgr. Dana Šefčíková (predseda) 4. B
Anastázia Gadušová (hospodár) 2. A
Slávka Horváthová Septima A
Terézia Iľašová Kvarta A
Ľubomíra Kamenická Oktáva A
Dana Krotáková Sexta A
Jana Petríková 4. A
Ľubomíra Smolejová 1. A
Beáta Stašová 3. A

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria