KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

do prvého ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2014/2015

 

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium

 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov stanovujem kritériá prijatia uchádzačov o osemročné štúdium na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča pre školský rok 2014/2015.

Na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja v Prešove sa v školskom roku 2014/2015 na škole otvára v prvom ročníku osemročného vzdelávacieho programu gymnázia 1 trieda so zameraním všeobecným alebo s rozšíreným vyučovaním Telesnej a športovej výchovy alebo Informatiky. Maximálny počet žiakov, ktorých možno prijať je 18 žiakov.

 1. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 5. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľke gymnázia do 20. apríla 2014.
 2. Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov (slovenský jazyk a matematika) sa budú konať 12. mája 201415. mája 2014. Uchádzač je v zmysel § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky!
 3. Prijatý bez prijímacej skúšky bude uchádzač, ktorý dosiahol celkový prospech 1,00 v prvom a druhom polroku vo štvrtom ročníku a v prvom polroku piateho ročníka základnej školy a získal v 3. – 5. ročníku základnej školy v okresnom/obvodnom kole predmetových olympiád umiestnenie na 1. – 3. mieste (matematická olympiáda, Pytagoriáda, biologická olympiáda, geografická olympiáda, technická olympiáda). Úspešnosť v predmetových olympiádach musí žiak preukázať originálom, prípadne kópiou diplomu alebo oficiálnej výsledkovej listiny organizátora súťaže do 25. apríla 2014. Kópie musia byť  overené riaditeľom základnej školy.
 1. Uchádzač, ktorý nespĺňa predchádzajúce kritérium uvedené v bode 3, vykoná prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky a bude zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za:
 1. body za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka – maximálne 50 bodov,
 2. body za prijímaciu skúšku z matematiky –  maximálne 50 bodov.
 • Z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyka a literatúra, matematika) musí uchádzač dosiahnuť minimálne 30 % bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium.
 • Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 100 bodov.

        5. Prijatí budú uchádzači, ktorí sa umiestnia do 18. miesta podľa stanovených kritérií.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov – výsledková listina podľa celkového počtu získaných bodov s uvedením, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a označením o prijatí, resp. o neprijatí uchádzača.
 2. Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8,00 hod. Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky neprijatých uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý schválený počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.
 3. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s prihláškou príslušné potvrdenie od lekára.
 4. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:
 1. má zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. dosiahol lepší výsledok z matematiky.
 1. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky v zmysle platnej legislatívy najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok, t. j. najneskôr do 2. mája 2014.
 2. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky, t. j. 20. mája 2014 na nástenke vo vestibule školy a na webovom sídle gymnázia: http://gymjfrle.edupage.org v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.
 3. Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, sa oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Prijímacia komisia vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Pri zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti. Účasťou na zápise sa potvrdzuje akceptovanie rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem o štúdium na Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. S doručením rozhodnutia zákonnému zástupcovi takto prijatého žiaka riaditeľka školy oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
 4. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča pre školský rok 2014/2015 boli prerokované dňa 25. marca 2014 na zasadnutí pedagogickej rady školy.

hore

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria