JEDÁLNY LÍSTOK

 

Prevádzka školskej jedálne:

Výdaj obedov sa vykonáva v čase: od 12.00 - do 14.00

Pri výdaji obedov v čase 12.35 - 12.45 resp. 13.30 - 13.40 sú uprednostňovaní tí študenti, ktorí ešte majú vyučovanie.

Riaďte sa harmonogramom zverejneným pri vstupe do jedálne.

     Odhlásenie z obeda

 

Odhlasovanie z obeda je možné najneskôr do 7.30 príslušného dňa (tel. 053/4512512).

Odhlásiť sa samozrejme možno aj zápisom do evidencie pri vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

OZNAM - NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Zriaďovateľom Školskej jedálne pri Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského v Levoči je Prešovský samosprávny kraj.

Školské stravovacie zariadenie poskytuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov Gymnázia J. F. Rimavského a Súkromnej základnej školy Levoča..

 

Strava je pripravovaná na základe jedálneho lístka, ktorý je zostavovaný podľa:

 

- odporúčaných výživových dávok

- materiálno – spotrebných noriem

- zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov

- finančného limitu na nákup potravín

- hygienických požiadaviek

- zásad HACCP

 

Štruktúra jedálneho lístka počas piatich stravovacích dní je nasledovná:

 

- dve hlavné mäsové jedlá

- jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa

- jedno hlavné múčne jedlo

- jedno hlavné zeleninové alebo odľahčujúce jedlo

 

Strava je pripravovaná na základe stanoveného finančného limitu, ktorý určilo MŠ SR. Jeho aktualizácia je od 1.9.2019. Ministerstvo školstva rozdelilo výšku finančného príspevku do troch finančných pásiem. Naša školská jedáleň je zaradená do najnižšieho 2. finančného pásma pre všetky vekové kategórie.

 

Základné informácie pre stravníkov a ich zákonných zástupcov:

 

- Prihláška na stravovanie:

Každý stravník je povinný prihlásiť sa na stravu na základe záväznej prihlášky, ktorú obdrží a vyplnenú odovzdá v stravovacom zariadení. /Aj vtedy, ak plánuje prihlásiť sa na stravu až v neskoršom období./

 

Platby za stravu uhrádzajte :

- cez internetbanking / doplňujúce údaje o stravníkovi, meno, trieda/

- poštovou poukážkou

 

Číslo potravinového účtu v tvare IBAN: SK64 8180 0000 0070 0051 5604

 

Výška stravného - 2. finančné pásmo

 

Stravníci od 11 do 15 rokov 1,23 € + 0,22 € réžia          1,45 €

Stravníci od 15 do 18 rokov 1,30 € + 0,22 € réžia          1,55 €

 

Úhrada za stravu sa prevádza mesiac vopred. Je možné zaplatiť vyššiu fin. čiastku naraz, od ktorej sa bude odpočítavať suma objednaných obedov a rozdiel sa bude prenášať do nasledujúceho mesiaca.

 

Platba za stravu za budúci mesiac by mala byť pripísaná na potravinový účet ŠJ vždy k 25. dňu mesiaca.

 

2. septembra na zahájení nového školského roka v každej triede budú mať triedni učitelia zoznamy žiakov, v ktorých každý záujemca o stravovanie si záväzne objedná obedy.

3. septembra už budeme variť.

Za mesiac september a október prosím uhraďte platby naraz tak, aby 15.09. 2019 už boli platby pripísané na stravovací účet.

 

- Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

 

Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je potrebné minimálne 24 hodín vopred. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 12,00 hod. do 12,15 hod. Ostatné dni je potrebné odhlásiť.

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 9.2019 stanovilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Naša ŠJ je zaradená do 2. finančného pásma.

 

Finančné limity na nákup potravín v zariadení školského stravovania.

 

     Podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona č. 390/2011 Z.z., podľa ods. 8 a 9 §140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), VZN PSK č. 27/2012 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a čiastočnú úhradu režijných nákladov.   

 

Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠJ rozhodol o výške  finančných limitov na nákup potravín na jedno jedlo nasledovne:

 

                                                                                                                             

veková skupina 11 – 14 rokov ( prima – kvarta)          stravné      1,45 €   (1,23 + 0,22)

 

veková skupina 15 – 18 rokov (kvinta – 4. roč.)          stravné      1,55 €   (1,33 + 0,22)                                                                                  

 

 

iní stravníci          stravné        1,33 €

                             réžia            1,42 €    

                             spolu:          2,75 €    

 

 

 

 

 

Kontakt: 053/4512512

Zuzana Rusnáková, vedúca ŠJ

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria