Voliteľné predmety v školskom roku 2014/2015

 

Povinné všeobecno-vzdelávacie predmety vyučované na gymnáziu obsahujú základné učivo patriace k všeobecnému stredoškolskému vzdelaniu a ich zvládnutie zabezpečuje nadobudnutie všeobecných vedomostí a zručnosti potrebných k úspešnému uplatneniu absolventa v ďalšom štúdiu.
Voliteľné predmety v predposlednom a poslednom ročníku štúdia nadväzujú na povinné, pričom učivo povinných predmetov prehlbujú, rozširujú o ďalšie časti a precvičujú tak, aby boli naplnené predovšetkým cieľové požiadavky maturitnej skúšky.
Vzhľadom na to, že povinné predmety svojim obsahom a rozsahom nepokrývajú cieľové požiadavky maturitnej skúšky, by si študent mal vyberať z ponúkaných voliteľných predmetov podľa toho, z ktorých predmetov hodlá maturovať a následne vykonať prijímaciu skúšku na vysokú školu.

 

Poznámky k voľbe predmetov:

1. Všetky predmety sú klasifikované.

2. Voľba študentov pre I. ročník sa uskutoční pri zápise.

3. Študenti terajšieho III. ročníka a tercie - septimy svoju voľbu nahlásia triednym profesorom do 4. apríla 2014.

4. Študenti osemročného štúdia v septime a štvorročného štúdia v 3. ročníku NEMAJÚ VOLITEĽNÉ PREDMETY!   Až v poslednom ročníku majú na voliteľné predmety vyhradených 16 hodín.

5. Výber rozširujúcich predmetov sa vykonáva podľa časového harmonogramu výberu predmetov:

    Voľbu voliteľných predmetov nahlásia študenti svojim triednym profesorom do 4. apríla 2014.
    Druhé kolo voľby pri nesplnení podmienky v poznámke  7. bude oznámené aktuálne podľa potreby.

6. Na vyučovanie voliteľných predmetov sa utvárajú skupiny študentov s využitím príslušných predpisov o delení tried na skupiny.

7. O počte skupín a o počte študentov v skupinách rozhoduje riaditeľ školy podľa záujmu študentov a podmienok školy. Skupiny môže tvoriť minimálne 5 a maximálne 38 študentov. (MŠ SR 813/1998-152)

   Predbežnou podmienkou pre otvorenie niektorého z predmetov je, aby z paralelných tried ročníka bolo prihlásených na spoločenskovedný predmet aspoň 15 študentov, na prírodovedný predmet aspoň 12  a na informatiku 10 študentov.

8. Podrobnejšie informácie o voliteľných predmetoch študentom  môžu poskytnúť triedni profesori, jednotliví vyučujúci, výchovná poradkyňa,  zástupkyňa riaditeľa školy. Čiastkové informácie sú pripojené aj na stránke školy k rubrike predmety.

 


 

 

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria