Legislatíva

 

Vykonanie maturitnej skúšky upravuje predovšetkým Školský zákon:

Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008

 

Vykonanie maturitnej skúšky upravujú podrobnejšie nasledujúce podzákonné normy:

 

1. Vyhláška o ukončovaní štúdia  č. 318/2008

2. Vyhláška o uznávaní náhrady maturity z Cj  č. 319/2008

3. Vyhláška o uznávaní náhrady maturity z Cj  č. 269/2009

4. Vyhláška č. 405/2009, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 319/2008

5. Vyhláška č. 208/2011, ktorou sa dopĺňa a mení vyhláška č. 319/2008

6. Vyhláška o ukončovaní štúdia č.209/2011,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008

Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS:

Úpravy školského zákona účinné od 1. marca 2014:

      a. Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších      predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka.

     b. Podľa prechodného ustanovenia k tejto úprave: „O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov.

Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015.“ To znamená, že riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a žiak si môže uplatniť jeho rozhodnutie v školskom roku 2014/2015.

Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
    zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
    sekretariát školy: 0534512252
    školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria