SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia gymnázií, ďalších stredných škôl a konzervatórií.

Výsledkom Stredoškolskej odbornej činnosti je samostatná práca, ktorá sa predkladá na odborné posúdenie. Vyvrcholením stredoškolskej odbornej činnosti sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v celej Slovenskej republike a usporadúvajú sa každoročne.

CIEĽ   SOČ

 • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov stredných škôl
 • podporovať odborný rast žiakov vo vybranom odbore
 • rozvíjať tvorivé odborno-technické a odborno-praktické schopnosti žiakov
 • viesť žiakov k aktívnemu riešeniu problémov a problémových úloh
 • prispievať k schopnosti žiakov reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnotení prác iných žiakov
 • prezentovať obhajobou kolektívnu prácu
 • prehlbovať a rozširovať u žiakov všetkých typov stredných škôl ich odborné vedomosti, ich individuálne schopnosti a zručnosti
 • podporovať študijnú aktivitu žiakov
 • viesť žiakov k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi
 • všestranne rozvíjať a podporovať odborné záujmy žiakov
 • prispievať k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času žiakov
 • vytvárať podmienky pre prezentáciu úspešných prác v jednotlivých odboroch v  zahraničí
 •  

  Súťažné odbory 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom roku 2013/14

  01 – Problematika voľného času
  02 – Matematika, fyzika
  03 – Chémia, potravinárstvo
  04 – Biológia
  05 – Životné prostredie, geografia, geológia
  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
  07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
  08 – cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia
  09 – Strojárstvo, hutníctvo a doprava
  10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
  11 – Informatika
  12 – Elektrotechnika a hardware
  13 – História, filozofia, právne vedy
  14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
  15 – Ekonomika a riadenie
  16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
  17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

  Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutoční v dňoch 22.-25. apríla 2014 v Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni,  krajské súťaže sa majú uskutočniť do 4.4.2014.

  Kontakt

  • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  • riaditeľ školy: 0534514255
   zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
   sekretariát školy: 0534512252
   školská jedáleň: 0534512512

  Informácie

  Galéria