Informácie o prijímacom konaní
pre školský rok 2019/2020

 

 

V školskom roku 2019/ 2020 otvárame

 • 1 triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 28
 • 1 triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 18

 

Podávanie prihlášok

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na riaditeľstvo svojej základnej školy do 10. 04. 2019. Každý žiak 9. ročníka a 5. ročníka si môže podať dve prihlášky na štúdium. Do 20. 04. 2019 základná škola odovzdá prihlášky na príslušnú strednú školu.

 

Termíny prijímacích skúšok

1. kolo: 13. máj 2019 a 16. máj 2019

2. kolo: 18. jún 2019

          Forma skúšky: písomná
          Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika
 
Podľa počtu žiakov prijatých po prvom kole riaditeľ školy najneskôr do 6. júna zverejní rozhodnutie,
či sa druhé kolo uskutoční alebo neuskutoční.
 
Úprava podmienok pre žiakov so ŠVVP

Na základe odporúčania CPPP a P sa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením forma prijímacej skúšky upraví s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Odporúčanie je potrebné doručiť do školy spolu s prihláškou.

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria