Maturita

 

 

HARMONOGRAM

Prihlásenie študenta na maturitnú skúšku

 • 30. september 2014 – do tohto termínu si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami
 • 15. október 2014 – do tohto termínu môže študent písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb
 • 31. január 2015 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o študenta, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb

 

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti

 • 17. marec 2015 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
 • 18. marec 2015 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
 • 19. marec 2015 (štvrtok) - matematika

 

 • 31. marec 2015 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok
 • 17. - 17. apríl 2015 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu študentov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské školské úrady.

 

Časový harmonogram ústnych skúšok

 • v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015
 • upresnený bude začiatkom mája 2015

 

 

 

LEGISLATÍVA

Vykonanie maturitnej skúšky upravuje predovšetkým Školský zákon:

Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008

 

Vykonanie maturitnej skúšky upravujú podrobnejšie nasledujúce podzákonné normy:

1. Vyhláška o ukončovaní štúdia  č. 318/2008

2. Vyhláška o uznávaní náhrady maturity z Cj  č. 319/2008

3. Vyhláška o uznávaní náhrady maturity z Cj  č. 269/2009

4. Vyhláška č. 405/2009, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 319/2008

5. Vyhláška č. 208/2011, ktorou sa dopĺňa a mení vyhláška č. 319/2008

6. Vyhláška o ukončovaní štúdia č.209/2011,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008

 

Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS:

Úpravy školského zákona účinné od 1. marca 2014:

      a. Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších      predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka.

     b. Podľa prechodného ustanovenia k tejto úprave: „O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov.

Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015.“ To znamená, že riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a žiak si môže uplatniť jeho rozhodnutie v školskom roku 2014/2015.

 

 

OBSAH

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí:

 • externej skúšky (test vyhodnocovaný elektronicky) zo
  • slovenského jazyka a literatúry
  • cudzieho jazyka (úroveň B2)
  • matematiky (ak je zvoleným predmetom skúšky)
 • internej skúšky, ktorá má
  • písomnú formu (slohová práca) v
   • slovenskom jazyku
   • cudzom jazyku
  • ústnu formu 
   • odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou
    • v rozsahu 20 minút (po príprave 20 minút) z každého zo 4 (5) predmetov skúšky (Sj, Cj, 2 voliteľné, príp.1 dobrovoľný)
    • v rozsahu 20 minút (po príprave 30 minút) z informatiky (ak je zvoleným predmetom skúšky)
   • študent si  žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní
   • príprava na odpoveď trvá toľko minút ako odpoveď samotná
   • k príprave na túto formu skúšky je poskytované študijné voľno v trvaní jedného týždňa
   • ústna odpoveď je verejná.

 

Podrobnejšie je to v základných informáciách o tohtoročnej maturitnej skúške

Zakladné informácie o MS 2015

 

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky

sú uvedené na stránke Štátneho pedagogického ústavu

 

 

ADMINISTRÁCIA

Externá časť maturitnej skúšky má priebeh popísaný v nasledujúcich inštrukciách

Informácie o maturitnej skúške 2014

Odpoveďové hárky pre externú časť maturitnej skúšky 2013.zip

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS

 

1. Slovenský jazyk a literatúra

Pokyny pre administrátorov

Pokyny na vyplnenie odpoveďovych hárkov zo SJL

Vzor vyplneného odpoveďového hárku zo SJL - krížik

Vzor vyplneného odpoveďového hárku zo SJL - pero

Pokyny na hodnotenie

Kritériá hodnotenia

Pokyny na hodnotenie úloh z krátkou odpoveďou

 

2. Anglický a nemecký jazyk

Pokyny pre administrátorov

Pokyny na_vyplnenie odpoveďových hárkov z ANJ a NEJ

Vzor vyplneného odpoveďového hárku z ANJ a NEJ - krížik

Vzor vyplneného odpoveďového hárku z ANJ a NEJ - pero

Pokyny a kritériá na hodnotenie

Pokyny na hodnotenie úloh z krátkou odpoveďou

 

3. Matematika

Pokyny pre administrátorov

Pokyny na vyplnenie odpoveďového hárku z MAT

Vzor vyplneného odpoveďového hárku z MAT

 

 

MATURITA 2015

 

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria