JEDÁLNY LÍSTOK

 

Prevádzka školskej jedálne:

Výdaj obedov sa vykonáva v čase: od 12.00 - do 14.00

Pri výdaji obedov v čase 12.35 - 12.45 resp. 13.30 - 13.40 sú uprednostňovaní tí študenti, ktorí ešte majú vyučovanie.

Riaďte sa harmonogramom zverejneným pri vstupe do jedálne.

     Odhlásenie z obeda

 

OZNAM

Od pondelka 13.1.2020 je možné odhlásiť sa zo stravy aj elektronicky.

Postup:

 1. www.eskoly.sk
 2. navoľte obec (Levoča), zariadenie (ŠJ pri GJFR)
 3. vpravo hore PRIHLÁSENIE
 4. zadajte svoje prihlasovacie údaje (boli v obálke)
 5. pri každom obede je predvolené, že obed chcete. Môžete to zmeniť kliknutím na štvorček.

alebo pre vlastníkov „hladkacích“ mobilov:

 1. www.eskoly.sk
 2. navoľte obec (Levoča), zariadenie (ŠJ pri GJFR)
 3. klik vpravo hore na a nainštalovať aplikáciu
 4. po spustení aplikácie zadajte svoje prihlasovacie údaje (boli v obálke)
 5. pri každom obede je predvolené, že obed chcete. Môžete to zmeniť kliknutím na štvorček

 

Samozrejme stále je možné odhlásiť sa telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ.

 

Stravovanie v školskom roku 2022/2023

 

Riaditeľ Gymnázia Janka Francisciho – Rimavského v Levoči, Kláštorská 37, 054 01 Levoča, ako orgán príslušný na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 písm. i) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 117 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci určenia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja (ďalej VZN PSK) č. 27/2012 v znení neskorších úprav a Finančného pásma A, na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, určeného MŠVVaSR s účinnosťou od 1. 1. 2023

 

ČL. IV.

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, bod 1,a)

u r č u j e m

 

s účinnosťou od 1. 2. 2023

 

výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:

 

                                                                                                                             

Finančné pásmo A – určené pre žiakov

Veková skupina od 6 – 11 rokov (1. stupeň)                                 1,60 € ( 1,30 + 0,30 réžia)                                                                                                                             

Veková skupina 11 – 14 rokov (prima – kvarta, 2. stupeň))

Stravné:                                                                                          1,80 €  (1,50 + 0,30  réžia)

Veková skupina  15 – 18 rokov (kvinta – 4.roč.)

Stravné:                                                                                           2,-   €  (1,70 + 0,30 réžia)

Finančné pásmo B – určené pre zamestnancov/iným stravníkom

Iní stravníci/zamestnanci:                                                               4,- € (2,-  + 2,- réžia)

  

Odôvodnenie:

Podľa § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení určuje výšku príspevku na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov riaditeľ školy.

Poučenie:

Tento príspevok sa uhrádza vopred do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška nákladov na nákup potravín príspevku je určená jednotne pre stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni při Gymnáziu Janka Francisciho –Rimavského v Levoči a pre stravníkov Gymnázia, ktorí odoberajú obed.

                                                                              Mgr. Jaroslav Kramarčík, riaditeľ školy

Kontakt: 053/4512512

Zuzana Rusnáková, vedúca ŠJ

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria