JEDÁLNY LÍSTOK

 

Prevádzka školskej jedálne:

Výdaj obedov sa vykonáva v čase: od 12.00 - do 14.00

Pri výdaji obedov v čase 12.35 - 12.45 resp. 13.30 - 13.40 sú uprednostňovaní tí študenti, ktorí ešte majú vyučovanie.

Riaďte sa harmonogramom zverejneným pri vstupe do jedálne.

     Odhlásenie z obeda

 

OZNAM

Od pondelka 13.1.2020 je možné odhlásiť sa zo stravy aj elektronicky.

Postup:

 1. www.eskoly.sk
 2. navoľte obec (Levoča), zariadenie (ŠJ pri GJFR)
 3. vpravo hore PRIHLÁSENIE
 4. zadajte svoje prihlasovacie údaje (boli v obálke)
 5. pri každom obede je predvolené, že obed chcete. Môžete to zmeniť kliknutím na štvorček.

alebo pre vlastníkov „hladkacích“ mobilov:

 1. www.eskoly.sk
 2. navoľte obec (Levoča), zariadenie (ŠJ pri GJFR)
 3. klik vpravo hore na a nainštalovať aplikáciu
 4. po spustení aplikácie zadajte svoje prihlasovacie údaje (boli v obálke)
 5. pri každom obede je predvolené, že obed chcete. Môžete to zmeniť kliknutím na štvorček

 

Samozrejme stále je možné odhlásiť sa telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ.

 

 

 

Stravovanie v školskom roku 2023/2024

 

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1.9.2023 do 31.12.2023 – právna úprava účinná od 1.9.2023

 

Dňa 1.9.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Predmetnou novelou zákona o dotáciách s účinnosťou od 1.9.2023 dochádza k rozšíreniu okruhu oprávnených detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a to o deti, ktoré:

 

 • Navštevujú prvý ročník až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy (ďalej len „SŠ“),
 • si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.
 •  

Pre novú skupinu detí zo SŠ sa dotácia na stravu bude poskytovať v zmysle § 4 ods. 6 písm. c) zákona o dotáciách, a to v sume 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu, t. j. v rovnakej sume ako na deti na 2. stupni ZŠ.

 

Zákonnou výnimkou je situácia, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (lekára špecialistu alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria) si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie . V takomto prípade zariadenie školského stravovania zaradí dieťa do zoznamu  stravníkov a podľa § 4 ods. 11 zákona o dotáciách, zriaďovateľ poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí rodičovi, ktorý diétnu stravu pripraví doma a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 1.2023 stanovilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Naša ŠJ je zaradená do 1. finančného pásma.

 

Finančné limity na nákup potravín v zariadení školského stravovania.

 

     Podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona č. 390/2011 Z.z., podľa ods. 8 a 9 §140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), VZN PSK č. 27/2012 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa  alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín.

Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠJ rozhodol o výške  finančných limitov na nákup potravín na jedno jedlo nasledovne:

 

Finančné pásmo A                                                                                                                             

 

veková skupina 15 – 18 rokov (kvinta a 1. – 4. roč.)          stravné      1,70 €

 

Finančné pásmo B 

 

iní stravníci /zamestnanci         stravné        2,- €

                                                  réžia            2,- €    

                                                  spolu:          4,- €

   

 

 Vypracovala: Rusnáková Zuzana                                        Mgr. Jaroslav Kramarčík

                             vedúca ŠJ                                                             riaditeľ školy

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria