Študentská rada

 

Je zvolený „orgán“ – respektíve skupina študentov školy, ktorí reprezentujú názory a záujmy svojich spolužiakov a presadzujú ich na rokovaniach s vedením školy. Táto skupina presadzuje možnosť žiakov demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a podieľať sa na ňom.

Charakteristika a úlohy

Študentská rada je orgán slúžiaci pre žiakov Gymnázia. Pozostávala z 12 členov. ŠR sa stretáva podľa potreby a prebiehajúcich akcií, ktoré sa konajú v škole či v meste aspoň 1-krát za mesiac. Zasadnutia sú zvolávané jej predsedom/predsedníčkou. Počas vyučovania môže zasadnúť len 1 hodinu v mesiaci. Zo zasadnutia sa zostavuje správa a podáva sa riaditeľstvu školy.

Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania, reprezentuje žiakov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. ŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. ŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

Úlohou zástupcov jednotlivých tried je podávať návrhy, nápady, sťažnosti či projekty za svojich spolužiakov. Študentská rada pomáha pri organizácii školských kultúrnych akcií, súťaží, charitatívnych zbierok a rieši aktuálne problémy žiakov školy. Riešenia a návrhy konzultuje s vedením školy. Na zasadnutiach sa môže zúčastniť aj zástupca pedagógov, koordinátor ŠR.

Práva študentskej rady

Študentská rada je vybudovaná na princípoch demokracie, vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a  v súlade s Všeobecnou deklaráciou  má tieto práva a kompetencie:

 1. právo byť informovaný o pláne práce školy,
 2. právo podávať návrhy na použitie časti finančných prostriedkov rodičovského združenia, ktoré sú určené pre žiakov,
 3. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie vnútorného poriadku školy,
 4. právo podávať návrhy na estetizáciu interiéru školy,
 5. právo obrátiť sa na vedenie školy v prípade nerešpektovanie práv dieťaťa či ich porušovania zo strany pedagógov či spolužiakov,
 6. právo organizovať po dohode s vedením školy podujatia, akcie a súťaže pre žiakov,
 7. právo informovať o svojej činnosti a pripravovaných podujatiach prostredníctvom školského informačného systému, nástenných novín, internetovej stránky školy a lokálnej televízie,
 8. podávať návrhy na úsporu energií a ochranu majetku školy a aktívne sa na nich podieľať.

 

Členovia

   priezvisko, meno Kontakt
predseda
 Bianka Suchá  (2. A )
+421 53 4512252
     
podpredseda   +421 53 4512252
     
členovia  Júlia Jankovčinoová (sexta A) +421 53 4512252
   Miroslava Sisková (Septima A) +421 53 4512252
   Katarína Iľašová  (Oktáva A) +421 53 4512252
   Kristián Blahovský (1. A) +421 53 4512252
   Filip Knapík (3. A) +421 53 4512252
   Lea Kútniková (4. A) +421 53 4512252
   Matej Babej (4. B) +421 53 4512252
   Michal Urban (kvarta A) +421 53 4512252

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria