Rada školy

 

Rada školy pracuje v súlade so zákonom NR SR č.542/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Pozri rubriku Dokumenty.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, ku koncepčným zámerom reformy školstva, k školskému vzdelávaciemu programu a záverečnej správe. Ďalej RŠ navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy a navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy.

  Titl., priezvisko, meno
predseda PhDr. Kochová Ingrid
pedagogickí zamestnanci Mgr. Kramarčík Jaroslav
   
   
ostatní zamestnanci Ing. Teplicová Mária
   
zástupcovia rodičov Mgr. Komarová Slávka
  Hradiský Silvester
  Kašper Milan
   
zástupca zriaďovateľa PhDr. Ledecký Vladimír
  Čurilla Miroslav
  PhDr. Vira Ľubomír
  Ďuricová Zlatica
zástupca žiakov Kutniková Lea
   

 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria