Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA

O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levoča 2013
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach v Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského v Levoči

v školskom roku 2012/2013

 

Správu predkladá riaditeľ školy na základe správ zástupcu riaditeľa školy, výchovného poradcu, vedúcich predmetových komisií, predsedu školskej rady, koordinátorov projektov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

Predkladá:

 

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.

riaditeľka školy

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 25. septembra 2013

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy:

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju v Prešove schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia
J. Francisciho-Rimavského v Levoči.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Ingrid Kochová

                                               predseda Rady školy pri Gymnáziu J. Francisciho-Rimavského

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na GJFR Levoča v školskom roku 2012/2013.

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Karol Lacko, PhD.

                                                                                         vedúci odboru

OBSAH

Základné identifikačné údaje................................................................................................. 4

Údaje o počte žiakov.............................................................................................................. 6

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ.................................................................. 6

Klasifikácia tried.................................................................................................................... 7

Odbory a učebné plány........................................................................................................ 11

Zamestnanci školy................................................................................................................ 11

Vzdelávanie zamestnancov.................................................................................................. 12

Súťaže, aktivity a prezentácia na verejnosti......................................................................... 12

Projekty................................................................................................................................ 18

Výsledky inšpekčnej činnosti............................................................................................... 18

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy.......................................................... 18

Finančné a hmotné zabezpečenie......................................................................................... 19

Plnenie stanoveného cieľa.................................................................................................... 20

Úspechy a nedostatky.......................................................................................................... 20

Uplatnenie žiakov................................................................................................................. 21

Voľnočasové aktivity........................................................................................................... 22

Spolupráca školy s rodičmi................................................................................................... 22

Prílohy.................................................................................................................................. 23

 

 

§ 2. ods. 1 a

 

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského

Adresa školy

Kláštorská 37, Levoča 054 01

Telefón

+421 53 4512252

E-mail

skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

WWW stránka

gymjfrle.edupage.org

Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Poznámka

PaedDr. M. Kamenický,PhD.

0534512252

skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

do 15.4.2013

PaedDr.Anna Vrábľová,PhD.

0534512252

skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

od 16.4.2013

ZRŠ

Mgr. Janka Hricová

0534512252

skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

do 15.4.2013

ZRŠ

Mgr. Viera Kopaničáková

0534512252

skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

od 16.4.2013

Rada školy

Rada školy pracovala v zložení:

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

PhDr. Ingrid Kochová

+421 53 4512252

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Jaroslav Kramarčík

+421 53 4512252

ostatní zamestnanci

Ing. Mária Teplicová

+421 53 4512252

zástupcovia rodičov

Mgr. Slávka Komarová

 

 

Milan Kašper

 

 

Silvester Hradiský

 

zástupca zriaďovateľa

PhDr. Vladimír Ledecký

 

 

Miroslav Čurilla

 

 

PhDr. Ľubomír Vira

 

 

Zlatica Ďuricová

 

zástupca žiackej školskej rady

Lea Kútniková

 

 

Rada školy pracovala v súlade s Plánom práce školy. Program zasadnutí sa týkal aktuálnych tém:

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2011/2012

- Kritériá na prijímacie skúšky

- Návrh plánu výkonov na školský rok 2014/2015

 

Rada školy na svojom mimoriadnom zasadnutí 11. apríla 2013 odvolala riaditeľa školy PaedDr. Miroslava Kamenického, PhD. na základe listu pedagogických zamestnancov a na základe návrhu predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka a navrhla poveriť vedením školy od 16. apríla 2013 PaedDr. Annu Vrábľovú, PhD. na dobu určitú do uskutočnenia výberového konania. Dňa 26. júna 2013 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči. Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie riaditeľa navrhla Rada školy zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa PaedDr. Annu Vrábľovú, PhD.

Poradné orgány školy

Žiacka školská rada pri GJFR:

Predseda: Lea Kútniková

Členovia: hovorcovia jednotlivých tried

 

Rada rodičov pri GJFR:

Predseda: p. Šefčíková

Hospodár: p. Gadušová

Členovia: zástupcovia rodičov jednotlivých tried

 

Významnú úlohu aj v tomto školskom roku mali predmetové komisie. PK - poradný orgán riaditeľa školy sa spolupodieľali na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Pracovali podľa vopred vypracovaných plánov, v ktorých boli zohľadnené výsledky spracovaných analýz a cieľov. Pomáhali pri odbornom riadení výchovno-vyučovacieho procesu. Zabezpečovali vnútornú kontrolu riadenia vyučovacieho procesu. Najčastejšou používanou formou práce PK (okrem plánovaných zasadnutí) boli vzájomné konzultácie členov PK, komentované hodiny, hospitácie. V rámci PK sa realizovala inovácia odborných metodických poznatkov, výmena názorov a skúseností
z uplatňovania efektívnych metód a foriem spolupráce. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa členovia jednotlivých PK snažili uplatňovať medzipredmetové vzťahy a využívať nové poznatky z internetu.

 

Na škole boli zriadené predmetové komisie, ktoré pracovali pod vedením týchto pedagógov:

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

PK MAT-INF

Mgr. Viera Kopaničáková

MAT, INF, THD

PK TV

Mgr. Eva Lafková

TEV, TSV

PK BIO-CHE-FYZ

RNDr. Marcela Šuňavská

BIO, CHE, FYZ

PK SJL-ETV-HUV-VYV

Mgr. Iva Kovalíková

SJL, ESV, HUV, VYV,  UKL, VUM

PK CJ

Mgr. Anna Kolárová

ANJ, FRJ, NEJ, RUJ

PK GEG-DEJ-NAS-ETV-NBV

PhDr. Ingrid Kochová

GEG, DEJ, NAS, OBN, ETV, NBV

 

Ďalšie poradné orgány RŠ

• pedagogická rada školy

• prijímacia komisia

• maturitná komisia

• inventarizačná komisia

• ďalšie zriaďované komisie

 § 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 249

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

tercia A

15

 

kvinta A

26

1

sexta A

27

 

septima A

24

 

oktáva A

29

 

I. A

22

1

II. A

15

 

II. B

15

 

III. A

20

 

III. B

21

 

IV. A

18

 

IV. B

17

 

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium: súčet 62/ dievčat 41

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 62/ počet dievčat 41

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet 23/ dievčat 16

 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet 22/ dievčat 15

 

 

 

gym 8.roč

gym 4.roč

spolu

prihlásení

0

62

62

prijatí

0

62

62

zapísaní

0

23

23

 8- ročné štúdium: trieda nebola otvorená

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

CVC

DEJ

ETV

FRJ

FYZ

GEG

CHE

INF

SJL

SPS

THD

TSV

TSV

tercia A

1,27

1,13

-

1,27

1,33

-

1,13

1,20

1,53

1,00

1,73

-

1,00

1,00

-

kvinta A

2,15

2,12

-

2,19

2,17

-

2,00

2,08

2,85

1,00

2,50

-

-

1,00

-

sexta A

2,26

2,08

-

1,92

1,00

-

1,73

2,00

2,64

-

2,04

-

-

-

1,00

septima A

2,13

2,25

-

1,75

-

2,67

1,46

1,38

2,25

-

2,04

-

-

-

1,17

oktáva A

2,00

1,44

1,00

1,75

-

-

1,50

-

1,78

1,14

2,52

1,82

-

-

1,00

I. A

1,95

1,86

-

1,71

1,00

-

2,14

1,43

2,24

1,14

2,19

-

1,00

-

-

II. A

1,60

2,00

-

1,33

1,00

-

1,80

1,27

2,00

1,00

1,60

-

1,00

-

-

II. B

2,20

2,80

-

1,67

1,33

-

2,00

1,40

3,13

1,73

2,20

-

1,00

-

-

III. A

2,05

2,05

-

1,35

-

2,20

1,15

1,20

2,45

1,00

2,30

-

1,00

-

-

III. B

2,05

1,90

-

1,71

-

-

1,33

1,19

2,57

1,00

2,05

-

1,00

-

-

IV. A

2,06

2,57

-

1,00

-

2,31

1,00

-

2,83

1,50

1,94

1,33

1,00

-

-

IV. B

2,24

2,86

-

1,80

-

-

-

-

2,67

1,67

2,18

1,25

1,18

-

-

 

Trieda

KAJ

KNJ

LSE

MAT

NBV

NAS

NEJ

OBN

RUJ

SED

SEF

SEN

SEM

UKL

VUM

tercia A

-

-

-

1,67

1,00

-

1,27

1,00

-

-

-

-

-

-

1,00

kvinta A

-

-

-

3,08

1,00

-

2,31

-

-

-

-

-

-

1,00

-

sexta A

-

-

-

2,20

1,00

1,76

2,07

-

2,18

-

-

-

-

-

-

septima A

-

-

-

2,04

-

1,67

2,13

-

1,86

-

-

-

-

-

-

oktáva A

2,04

1,80

2,48

2,03

-

-

1,69

-

-

1,00

1,00

1,56

1,67

-

-

I. A

-

-

-

2,00

1,00

-

2,58

-

1,56

-

-

-

-

1,00

-

II. A

-

-

-

1,60

1,00

-

1,67

-

-

-

-

-

-

1,00

-

II. B

-

-

-

2,73

1,00

-

2,60

-

-

-

-

-

-

1,00

-

III. A

-

-

-

2,35

-

-

-

1,75

-

-

-

-

-

1,00

-

III. B

-

-

-

2,33

-

-

1,62

1,62

-

-

-

-

-

1,38

-

IV. A

2,20

1,67

-

1,94

-

-

1,00

1,33

-

-

-

-

-

1,00

-

IV. B

1,75

-

-

2,31

-

-

2,18

1,35

-

-

-

-

-

1,00

-

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

tercia A

15

13

2

0

0

0

0

0

0

kvinta A

26

5

9

12

0

0

0

0

0

sexta A

27

7

9

11

0

0

0

0

0

septima A

24

11

4

9

0

0

0

0

0

oktáva A

29

9

9

11

0

0

0

0

0

I. A

22

10

5

6

0

1

0

0

0

II. A

15

7

7

1

0

0

0

0

0

II. B

15

3

5

7

0

0

0

0

0

III. A

20

7

9

4

0

0

2

0

0

III. B

21

8

7

6

0

0

0

0

0

IV. A

18

9

3

6

0

0

0

0

0

IV. B

17

6

7

3

1

0

0

1

0

 

Na konci školského roka bola udelená 36 žiakom pochvala od riaditeľky školy:

            Soni Grobarčíkovej z tercie A za účasť v krajskom kole dejepisnej olympiády,
3. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska, pomoc a realizáciu aktivity projektu Auto budúcnosti, účasť v krajskom kole chemickej olympiády a za výborný prospech.

Tímei Gorbárovej z tercie A za účasť v krajskom kole chemickej olympiády, úspešné riešenie Pytagoriády na okresnej úrovni, pomoc a realizáciu aktivít projektu Auto budúcnosti a za výborný prospech.

Kataríne Diňovej z tercie A za 2. miesto v okresnom kole vo volejbale a 4. miesto v krajskom kole v basketbale.

Miroslave Dzurňákovej, Denise Augustínovej, Júlii Jankovčinovej, Barbore Justovej, Patrícii Sivákovej, Viktórii Budzákovej z kvinty A za 4. miesto v krajskom kole v basketbale.

Filipovi Kašperovi z kvinty A za výborný prospech, brondzový certifikát „Genius Logicus“ a pomoc a realizáciu aktivít projektu Solárne dni.

Dominikovi Dzurňákovi z kvinty A za 1. miesto v okresnom kole vo volejbale a účasť v krajskom kole.

Andrejovi Homolovi z kvinty A za 1. miesto v okresnom kole vo volejbale
a 3. miesto v celoslovenskom kole v štafete na 4x300 m.

Silvii Michalkovej zo sexty A za výborný prospech a 13. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Dominikovi Brečkovi zo sexty A za 1. miesto v krajskom kole v behu na 60 m, za
7. miesto na majstrovstvách Slovenska v behu na 100 m a 5. miesto na majstrovstvách Slovenska v štafete na 4x100m.

Jozefovi Šefčíkovi zo sexty A za 2. miesto v cezpoľnom behu na majstrovstvách Slovenska.

Miroslave Siskovej zo sexty A za úspešné riešenie matematickej olympiády Pangea v celoslovenskom kole a úspešné riešenie logických úloh a hlavolamov „Genius Logicus“  bez merania času.

Jurajovi Polačekovi zo septimy A za 6. miesto na majstrovstvách Slovenska v trojskoku a 12. miesto v skoku do diaľky.

Kataríne Drahomireckej, Lenke Dane Palze, Kataríne Iľašovej, Lenke Véghovej zo septimy A za 2. miesto v celoslovenskej prehliadke alternatívnych divadiel súťaže „Dielo tvojich rúk“.

Martinovi Vaskovi zo septimy A za 5. miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan.

Matúšovi Tkáčovi, Jánovi Jeseňákovi, Karolovi Kočanovi zo septimy A za 2. miesto v krajskom kole v basketbale.

Danielovi Čechovi z I. A za 2. miesto v krajskom kole v basketbale

Štefánii Orlovskej z I. A za výborný prospech a účasť v krajskom kole chemickej olympiády.

Silvestrovi Hradiskému z II.A za úspešné riešenie geografickej olympiády v krajskom kole a úspešné riešenie súťaže Expert v kategórii Spoločnosť kedysi a dnes.

Filipovi Knapíkovi z II.B za 2. miesto v krajskom kole v basketbale

Adriánovi Semanovi z II. B za 2. miesto v krajskom kole v basketbale.

Lucii Pollákovej z III.A za 5. miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan, vzornú dochádzku, výborný prospech, za aktívnu prácu v triednom kolektíve a za pomoc pri realizácii aktivít projektu Auto budúcnosti.

Mariánovi Čurdovi z III.B  za 1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole biologickej olympiády, 9. miesto v súťaži EXPERT v kategórii Svet prírody, úspešnú reprezentáciu školy v korešpondenčnom seminári BIOKORSEM, výborný prospech, vzornú dochádzku a prácu v triednom kolektíve.

Kataríne Blaškovej  z III. B za 5. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, reprezentáciu školy v súťaži GENIUS LOGICUS, výborný prospech a realizáciu aktivít výstavy „Auto budúcnosti“

Matejovi  Babejovi z III. B za 3. miesto v krajskom kole v hádzanej, reprezentáciu školy v súťaži GENIUS LOGICUS a prácu v triednom kolektíve.

Marekovi Gregovi z III.B za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole biologickej olympiády, reprezentáciu školy v súťaži MLADÝ EURÓPAN, výborný prospech a vzornú dochádzku.

Dušanovi Pavluvčíkovi z III.B za 3. miesto v krajskom kole v hádzanej a reprezentáciu školy v súťaži GENIUS LOGICUS

 

Pochvalu od triedneho učiteľa dostalo 38 žiakov.

Pokarhanie riaditeľkou školy nebolo udelené.

 

 

 

 

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospr.

Ospr. na žiaka

Neospr.

Neosp. na žiaka

tercia A

15

1457

97,13

1456

97,07

1

0,07

kvinta A

26

2422

93,15

2404

92,46

18

0,69

sexta A

27

1496

59,03

1494

58,95

2

0,08

septima A

24

1846

76,92

1846

76,92

0

0,00

oktáva A

29

2457

84,72

2453

84,59

4

0,14

I. A

22

2360

112,38

2347

111,76

13

0,62

II. A

15

1211

80,73

1210

80,67

1

0,07

II. B

15

1506

100,40

1506

100,40

0

0,00

III. A

20

2458

122,90

2420

121,00

38

1,90

III. B

21

1968

93,71

1965

93,57

3

0,14

IV. A

18

3254

180,78

3254

180,78

0

0,00

IV. B

17

1184

69,65

1019

59,94

165

9,71

Triedni učitelia poznajú príčiny veľkého počtu vymeškaných hodín, keďže sú takmer všetky ospravedlnené: hlavne zdravotné problémy, rodinné dôvody, rôzne osobné dôvody. Problematike dochádzky sa venuje veľa času na pedagogických radách a triednických hodinách. Triedni učitelia akceptujú ospravedlnenia neprítomnosti žiakov od rodičov celkom 4 krát v rámci klasifikačného obdobia. Neospravedlnené hodiny sú dôsledkom neskorých príchodov na vyučovanie.

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Zameranie voliteľných predmetov v maturitnom ročníku súvisí s ďalšou profesijnou orientáciou žiakov. Napomáha príprave na maturitné skúšky ako aj na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

PFEČ priemer

PFEČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

 

1

(0/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

B2

59

(21/38)

63,91%

59

73,98%

59

23

21

11

3

1,90

58

Biológia

 

23

(2/21)

 

 

 

 

9

7

4

2

1,95

22

Dejepis

 

10

(6/4)

 

 

 

 

6

2

2

 

1,60

10

Fyzika

 

3

(2/1)

 

 

 

 

3

 

 

 

1,00

3

Geografia

 

5

(3/2)

 

 

 

 

3

1

1

 

1,60

5

Chémia

 

18

(2/16)

 

 

 

 

10

3

4

 

1,65

17

Informatika

 

13

(8/5)

 

 

 

 

8

2

3

 

1,62

13

Matematika

 

24

(13/11)

53,89%

24

 

 

15

6

2

1

1,54

24

Náuka o spoločnosti

 

11

(3/8)

 

 

 

 

6

3

2

 

1,64

11

Nemecký jazyk

B1

4

(0/4)

 

 

 

 

3

1

 

 

1,25

4

Nemecký jazyk

B2

5

(1/4)

38,13%

4

80,00%

4

2

1

1

 

1,75

4

Občianska náuka

 

17

(5/12)

 

 

 

 

9

7

1

 

1,53

17

Slovenský jazyk a literatúra

 

64

(22/42)

72,85%

64

81,03%

64

27

20

14

2

1,86

63

K ústnej časti maturitnej skúšky pristúpilo 63 zo 64 prihlásených žiakov. Všetkých 63 žiakov zmaturovalo úspešne. 1 žiačka neukončila 4. ročník.  1 žiačke bola uznaná náhrada MS z anglického jazyka. Podrobnejšie výsledky sú spracované vo Výkaze o výsledku maturitných skúšok.

Návrhy a pripomienky predsedu ŠMK: žiadne, správa je súčasťou výkazu o MS.

Škola využila možnosť elektronického prevzatia výsledkov EČ MS cez program aSc Agenda.

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského zabezpečovalo výchovu a vzdelávanie v týchto učebných odboroch:

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

tercia A

79025 gymnázium

73 cudzie jazyky

kvinta A

79025 gymnázium

73 cudzie jazyky

sexta A

79025 gymnázium

73 cudzie jazyky

septima A

79025 gymnázium

73 cudzie jazyky

oktáva A

79025 gymnázium

73 cudzie jazyky

I. A

7902 J gymnázium

 

II. A

79025 gymnázium

 

II. B

79025 gymnázium

 

III. A

79025 gymnázium

 

III. B

79025 gymnázium

 

IV. A

79025 gymnázium

 

IV. B

79025 gymnázium

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci školy

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

TPP

23

12

Znížený úväzok

3

0

Na dohodu

1

0

 

V školskom roku 2012/2013 pracovalo na škole spolu 23 pedagógov.

 

PaedDr.

Kamenický

Miroslav,

 PhD.

PhDr.

Prazňáková

Blažena

 

Mgr.

Hricová

Janka

 

Mgr.

Procházková

Beáta

 

Mgr.

Kacejová

Galina

 

Mgr.

Kalíšková

Dana

 

PhDr.

Kochová

Ingrid

 

Mgr.

Kolár

Milan

 

Mgr.

Kolárová

Anna

 

Mgr.

Kopaničáková

Viera

 

Mgr.

Koššibová

Katarína

 

Mgr.

Kovalíková

Iva

 

Mgr.

Kramarčík

Jaroslav

 

Mgr.

Lafková

Eva

 

Mgr.

Milčáková

Renáta

 

PaedDr.

Oravcová

Marta

 

RNDr.

Šuňavská

Marcela

 

Mgr.

Tarbajová

Martina

 

Mgr.

Valentová

Lenka

 

Mgr.

Virová

Helena

 

PaedDr.

Vrábľová

Anna,

PhD.

Mgr.

Zelená

Mária

 

PaedDr.

Zvalená

Eleonóra,

PhD.

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

23

23

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

2

 

2.kvalifikačná skúška

1

 

štúdium školského manažmentu

 

 

špecializačné inovačné štúdium

 

 

špecializačné kvalifikačné

 

 

postgraduálne

1

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

 

 

vysokoškolské nepedagogické

 

 

§ 2. ods. 1 i

Súťaže, aktivity a prezentácia na verejnosti

a/ Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Každý rok sa naši žiaci úspešne zapájajú do súťaží, olympiád, SOČ, v ktorých dosahujú pozoruhodné výsledky v rámci okresu, kraja i Slovenska.

Žiačka Soňa Grobarčíková z tercie A získala 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády a zúčastnila sa na krajskom kole,  Silvester Hradiský z II.A získal 9. miesto  na krajskom kole geografickej olympiády, Lucia Poláková z 3. A, Marek Grega z 3.B a  Martin Vasko zo septimy A obsadili  5. miesto v regionálnom kole  súťaže Mladý Európan.

Teší nás stály záujem o jazykové súťaže, hlavne o olympiádu v Aj a Nj. Prejavuje sa tradične v početnej účasti v školských kolách vo všetkých kategóriách v oboch jazykoch. Po úspešnom absolvovaní šk. kola sa v obvodovom kole  zúčastnili :

Nemecký jazyk –  Dušan Scholcz z 2.A, Ján Gálik 2.B

Anglický jazyk – Michal Strážik z tercie, Róbert Szorád 4.A a Gabriel Špiner z 1.A

V kategórii A chemickej olympiády reprezentoval školu Marián Čurda z 3.B
v krajskom kole, v kategórii C Štefánia Orlovská  z 1. A v krajskom kole získala 18. miesto a v kategórii Dg študentky tercie A získali: Soňa Grobarčíková, 5. miesto, Tímea Gorbárová, 6. miesto, Lucia Pekarčíková, 7. miesto. Všetky tri boli úspešnými riešiteľkami

V biologickej olympiáde v kategórii A získal Marián Čurda z 3.B v krajskom kole 
1. miesto a 12. miesto na celoslovenskom kole a Marek Grega z 3. B bol v krajskom kole úspešným riešiteľom. V korešpondenčnom seminári Korsem obsadil Marián Čurda z 3. B  15. miesto v celoslovenskom hodnotení.

Súťaže EXPERT geniality show sa zúčastnilo 9 žiakov. Hradiský Silvester  z II.A sa stal expertom v kategórii Spoločnosť kedysi a dnes, Grega Marek z III.B  expertom v kategórii Tajomstvá prírody, Čurda Marián z III.B expertom v kategórii Tajomstvá prírody a získal ocenenie TOP Expert, Véghová Lenka je expertom v kategórii Tajomstvá prírody.

Súťaže Matematický klokan sa zúčastnilo 21 žiakov. Úspešnou riešiteľkou bola Zdenka Stašová z II.A. V okresnom kole Pytagoriády sa na 3. mieste umiestnila Kolačkovská Alexandra, na 7. mieste Gorbárová Tímea a 10. mieste Grobarčíková Soňa.

Prvýkrát sa na našej škole konala matematická olympiáda Pangea, z ktorej do celoslovenského kola postúpili Miroslava Sisková zo sexty A a Dávid Pataky z II.B

V okresnom kole v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska Soňa Grobarčíková z tercie A si vyspievala krásne 3. miesto.

V súťaži bez merania času logických úloh a hlavolamov „Genius Logicus“ je:

Vynikajúci medzinárodný riešiteľ:       Martin Korchan (3.B), Richard Staňa (3.B),

                                                              Lenka Véghová (Sp.A), Dušan Pavluvčík (3.B),

Vynikajúci riešiteľ: Katarína Blašková (3.B),

Veľmi dobrý riešiteľ: Matej Babej (3.B), Juraj Polaček (Sp.A),

Dobrý riešiteľ: Miroslava Sisková (Sx.A),

V medzinárodnej časovo meranej súťaži v riešení logických úloh a hlavolamov „Genius Logicus“ získal bronzový certifikát Filip Kašper (Kv.A)

Výsledky Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sú nasledovné:

-         kategória C: 1. miesto: Agáta Suchá – tercia A ( postup do okresného kola)

-         kategória B: 1. miesto : Silvia Michalková  - sexta A (13.-15. miesto v krajskom kole)

-         kategória A :  1. miesto: Katarína Blašková  - 3. B ( 5. - 6.miesto v  krajskom kole)

 Vo februári sa uskutočnil 35. ročník SOČ

Školské kolo: L.Véghová, G.Chalupecký, M.Vasko – septima A

                        L.Hudáčová, V.Petríková, L.Kútniková, V.Popovičová – 3:A

                        N.Biroščáková, R.Staňa, M.Rusnák – 3.B

Postup do krajského kola podľa odborov: Gregor Chalupecký (01) - úspešný riešiteľ KK

                                                                       Lenka Hudáčová (16) – úspešná riešiteľka KK

                                                                       Nikola Biroščáková (13)

                                                                       Lenka Véghová (17)

V prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín v okresnom kole sme získali takéto umiestnenia:                             

4.. kategória  poézia: Martin Korchan  - 3.B (1. miesto v okresnom kole, postup do krajského kola) Róbert Hamburgbadžo  - 4.A( 3. miesto)

4. kategória próza: Matej Babej – 3.B ( 2. miesto )

3. kategória poézia: Miroslava Dzurňáková – kvinta A (2. miesto)

3.kategória próza: Diana Krajčíriková – kvinta A (2. miesto)

V okresnom kole v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a OGY  obsadili naši chlapci 1. miesto a dievčatá 2. miesto. To isté umiestnenie získali aj v kategórii SŠ. V krajskom kole v cezpoľnom behu v kategórii ZŠ/OGY sa družstvo chlapcov umiestnilo na 2. mieste  a medzi jednotlivcami bol J. Šefčík zo sexty na 1. mieste. V celoslovenskom kole v cezpoľnom behu v kategórii ZŠ/OGY sa umiestnil J.Šefčík na 2. mieste. Zúčastnili sme sa okresného kola vo futsale SŠ, kde chlapci získali pekné 2. miesto. V okresnom kole v basketbale v kateg. ZŠ/OGY chlapci získali 2. miesto a dievčatá 1. miesto. V stolnom tenise SŠ v okresnom kole chlapci sa umiestnili na 4. a dievčatá na 3. mieste. Z poverenia Obvodného úradu v Prešove  sme zorganizovali okresné kolo vo volejbale SŠ, kde chlapci našej školy získali 1. miesto a dievčatá 4. miesto. V krajskom kole v basketbale ZŠ/OGY dievčatá sa umiestnili na 4. mieste,  v okresnom kole v hádzanej ZŠ/OGY chlapci sa umiestnili na 2. mieste, v okresnom kole vo volejbale žiakov ZŠ/OGY získali chlapci 1. miesto a dievčatá 2. miesto. V basketbale v okresnom kole v kategórii SŠ boli naši chlapci aj dievčatá na 1. mieste, na krajskom kole získali chlapci 2. miesto, v okresnom kole v hádzanej SŠ sa chlapci umiestnili na 1. mieste a na krajskom kole získali 3. miesto. V malom futbale v okresnom kole kat. ZŠ/OGY sa umiestnili chlapci na 3. mieste. V okresnom kole v atletike v mladšej kategórii  sa chlapci umiestnili na 2. mieste a dievčatá na 3. mieste a u jednotlivcov boli výsledky nasledovné: Denisa Augustínová- 2. miesto v skoku do diaľky, Barbora Lopatková - 3. miesto v skoku do výšky, Dominik Dzurňák – 3. miesto vrh guľou, Dominik Brečka – 1. miesto beh na 60 m, 3.miesto beh na 300m, Andrej Homola – 2. miesto beh na 300m, Jozef Šefćík – 2. miesto beh na 1000m. V krajskom kole v atletike ZŠ/OGY – Dominik Brečka – 1.miesto beh na 60m. Uskutočnili sme turistický deň pre všetkých žiakov okrem 4. ročníka  a oktávy. Aj mimo školy dosiahli naši žiaci športové úspechy: Dominik Brečka získal na majstrovstvách Slovenska v behu na 100m 7. miesto a v štafetovom behu 4x100m 5. miesto. Andrej Homola obsadil v celoslovenskom kole v atletike v štafete 4x300m 3. miesto a v štafetovom behu 4x100m 5. miesto. Dominik Dzurňák získal v celoslovenskom kole vo vrhu guľou 7. miesto. Juraj Polaček sa umiestnil na MS v trojskoku na 6. mieste a v skoku do diaľky na 12. mieste. Na majstrovstvách východného  Slovenska získal 2. miesto v trojskoku.

V januári sa konala výtvarná súťaž: „Vesmír očami detí“ . Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými astronomickými zariadeniami na Slovensku.    Alexandra Kolačkovská a Gabriela Semanová  z tercie A pomenovali svoje postupujúce výtvarné práce do okresného kola "Miniplanétka" a"Ufón".

            V poučno-zábavnej súťaži „Animal Kingdom“ sa študenti tercie a kvinty presvedčili, že zvieratá majú vlastnosti, ktoré sa dajú fyzikálne opísať. Testom si vyskúšali svoju pozornosť a pamäť, pochutnali na čokoládkach Animal Kingdom, a niektorí prejavili aj svoj umelecký talent. Poďakovanie patrí spoločnosti Kraš Slovakia, s.r.o. za sladkú odmenu.

     Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Cieľom tohto dňa je pripomínať dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd vo svete a viesť ľudí k ochrane vôd. My sme        si pripomenuli vodu súťažno-zábavne v tajničkách, doplňovačkách, ... aj správnym pitným režimom v poučno-zábavnej súťaži VODA.

            V marci sa konala súťaž Vráťme knihy do škôl, ktorú vyhlásilo kníhkupectvo ABC. Najaktívnejšou prispievateľkou súťažných textov bola Júlia Jankovčinová z kvinty A. Zapojili sa aj Denisa Augustínová, Dominika Dobrovičová, Dominik Dzurňák,      Miroslava Dzurňáková, Miriam Gajdošová, Júlia Jankovčinová, Barbora Justová, Katarína Liptáková, Diana Krajčíriková, Barbora Lopatková, Kristián Pjaták, Patrícia Siváková z kvinty A,            Iveta Grondžáková, Lukáš Halcin, Zuzana Semanová, Ondrej Tomáš, Štefan Vrábeľ zo sexty A, Katarína Drahomirecká, Lenka Dana Palza, Oleg Kováč,       Adriána Dzurillová, Kristína Kellnerová, Jakub Kohiar, Patrik Kovaľan, Marek Rabada zo septimy A,        Lea Kútniková, Ema Rošková, Tamara Staňová z III.A, Marián Čurda, Regína Lizáková, Dušan Pavluvčík, Daniela Sninčáková, Erik Švantner z III.B.

            Denisa Kamenická (III.A) bola úspešnou riešiteľkou SUDOKU-K  pre pokročilých a stala sa vynikajúcou riešiteľkou aj v súťaži „Master of Sudoku“          

b/ Aktivity a prezentácia na verejnosti

Pre žiakov 3. ročníkov a septimy A sme zorganizovali trojdňový kurz ochrany života a zdravia, ktorý sa realizoval vo Vysokých Tatrách s dennou dochádzkou. Uskutočnili sme účelové cvičenie pre všetkých žiakov okrem 3. a 4. ročníka a oktávy. Pre žiakov 2. ročníka sa uskutočnil plavecký kurz, ktorý sa realizoval v AquaCity v Poprade. V decembri sme uskutočnili  pre žiakov našej školy Vianočný basketbalový medzitriedny turnaj. Vo februári sa uskutočnil lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici pre žiakov tercie, sexty a  1. ročníka s dennou dochádzkou. Uskutočnili sme turistický deň pre všetkých žiakov okrem 4. ročníka  a oktávy.

V marci sa študenti septimy A  zúčastnili  poznávacieho výletu do Francúzska.

Spoločnosť  DENTALALARM uskutočnila besedu o ústnej hygiene a správnom postupe pri čistení zubov, ktorú viedli poslucháči LF UPJŠ pre študentov tercie, kvinty a 1. ročníka. O dentálnej hygiene prednášal Štefan Mustakov – bývalý žiak našej školy, v súčasnosti poslucháč LF Masarykovej Univerzity v Brne pre študentov septimy, 3. a 2. ročníka.

V rámci spoločenskovedného seminára mali študenti možnosť navštíviť súdne pojednávanie na Okresnom súde v Poprade.

V októbri 2012 sa konala výstava "The Human Body" na výstavisku Incheba Bratislava, ktorú navštívili študenti septimy, 3. ročníka a seminaristi z biológie.

Literárna exkurzia Po stopách slovenských realistov bola určená pre žiakov 1.ročníka  4-ročného štúdia a kvinty 8-ročného štúdia. V dolnooravskej obci Jasenová študenti navštívili pamätný dom, v ktorom sa narodil významný predstaviteľ slovenskej realistickej literatúry Martin Kukučín. V Literárnom múzeu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa študenti oboznámili so stálou expozíciou, ktorá poskytuje komplexný pohľad na život a tvorbu najväčšieho zjavu slovenskej poézie prelomu 19. a 20. storočia – básnika a prekladateľa P.O.Hviezdoslava. Keďže múzeum sídli v budove Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom námestí, súčasťou tejto exkurzie sa stala aj návšteva  tejto knižnice. Súčasťou tejto literárnej exkurzie bola aj návšteva hájovne v Oravskej Polhore, v ktorej je Expozícia Hájnikovej ženy a kde sa v roku 1904 narodil spisovateľ, redaktor a prekladateľ Milo Urban. Literárna exkurzia určená pre žiakov 2.ročníka 4-ročného štúdia a septimy 8-ročného štúdia bola spojená s návštevou Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Ďalšou zaujímavou zastávkou bola pre študentov obec Závažná Poruba, kde sa nachádza Rodný dom Milana Rúfusa, kde tento autor strávil svoje detstvo i mladosť. Literárna exkurzia  určená pre žiakov 3.ročníka 4-ročného štúdia a septimy sa konala v centre kultúrneho života na Slovensku v Martine. Študenti sa oboznámili nielen s činnosťou Matice slovenskej, ktorá bola v 19. storočí významnou kultúrnou ustanovizňou, ale aj s jej významnými pracovníkmi, ku ktorým bezpochybne  patril Jozef Cíger – Hronský. Národný cintorín v Martine je druhou dôležitou dominantou nášho kultúrneho života. Sú tu pochovaní významní kultúrni dejatelia, osobnosti nášho literárneho života. Okrem iných aj Janko Francisci –Rimavský s manželkou, ktorého meno nesie aj naše gymnázium. Neobišli sme ani Múzeum Martina Benku, kde mali študenti možnosť oboznámiť sa nielen s tvorbou tohto významného slovenského maliara, ale aj s jeho životom.

Opätovné stretnutie so slovenským prozaikom Michalom Hvoreckým  sa uskutočnilo na pozvanie Mgr. Renáty Milčákovej z príležitosti vydania jeho novej knihy Naum. Autor na besede, ktorú viedla  PaedDr.Eleonóra Zvalená PhD. predstavil aj formou vlastnej čitateľskej interpretácie svoje najnovšie dielo.

            Workshopy o EÚ, práve a inštitúciách EÚ, finančnej integrácii a politike EÚ pod názvom Európska integrácia v slovenských školách, určené na pomoc učiteľom základných a stredných škôl a organizáciám pracujúcim s mládežou sa uskutočnili v priestoroch našej auly v dňoch 11. - 12. októbra 2012. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a reg. rozvoja SPU Nitra s podporou Zastúpenia EK na Slovensku.

            V rámci Týždňa vedy a techniky 5.11. - 12.11. 2012 sa konala celotýždňová výstava "Autíčko budúcnosti" organizovaná pre verejnosť, študentov našej, aj škôl z okolia  ako hlavná aktivita Enviroprojektu 2012.

            14. 11. 2012    sa uskutočnili prednášky: Ríša kráľa Mendelejeva a Vesmír
v orechovej škrupinke.
Prednášal p. Karol Petrík zo spoločnosti Astronyx.

            V novembri 2012 sa študenti 2. B a Sexty A  zapojili do projektu, ktorý odborne viedla PhDr. Zuzana Suková zo Západočeskej univerzity v Plzni. Tému: "Umelo vytvorený obývateľný mesiac Jupitera" po konzultáciách a príprave spracovali do prezentácií.

            Na výstave fotografií s názvom "Slnko" najviac hlasov získali fotografie autorov: Martin Gabrík (II.A), Zuzana Hanigovská (I.A), Natália Maximová (II.A), Janka Poláková (IV.A), Tamara Staňová (III. A), Lenka Véghová (septioma A).

            Pre študentov základných škôl a širokú verejnosť sme zorganizovali Deň otvorených dverí.

            Ďakujeme PSK, nášmu zriaďovateľovi a MŠVVaŠ SR za poskytnutie finančného grantu, ktorým podporil náš ENVIRO projekt s názvom "Energia A + a autíčko", ktorý pozitívne „rozhýbal“ študentov i pedagógov nielen našej školy, venovať sa alternatívnym zdrojom energie, environmentálnym témam našej spoločnosti a umožnil študentom nielen pasívne prijímať informácie, ale vedieť o nich diskutovať a prezentovať ich.

            Vďaka Európskym solárnym dňom sme rozšírili propagáciu slnečnej energie a jej využitia pre verejnosť. Naši študenti v uliciach mesta Levoča a na školskom dvore gymnázia samostatne pripravili podujatia a stali sa tak spoluorganizátormi Solárnych dní. Výstava Slnko a Auto budúcnosti bola doplnená o ďalšie aktivity: Súťaž fotografií a výtvarných prác na tému Slnko, premietanie filmov, vedomostná súťaž, pozorovanie Slnka ďalekohľadom.

            Súčasťou edukačného programu S tebou o tebe v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu bola beseda pre dievčatá 1. ročníka a kvinty A s pani Čollákovou.

            Študenti III.A triedy usporiadali Imatrikulačný večierok a študenti III.B triedy večierok, ktorým sa rozlúčili s maturantmi našej školy.

6. júna 2013 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili divadelného predstavenia Zvonár u Matky Božej Štátnom divadle v Košiciach.

            Aj v tomto školskom roku študenti nášho gymnázia pod vedením Mgr. Renáty Milčákovej vydali ďalšie číslo školského časopisu Zornička. Svojimi literárnymi príspevkami znovu potvrdili, že im štylistické umenie nie je vzdialené, tvorivé schopnosti v nich pretrvávajú i naďalej, o čom svedčia aj ich pekné ilustrácie.

 Ďalšia prezentácia na verejnosti:

- webová stránka školy – informácie o aktivitách školy, dosiahnutých výsledkoch, výsledkoch PS a MS, mimoškolskej činnosti

- besedy na ZŠ – DOD pre žiakov ZŠ a naše návštevy na ZŠ

- stužkové slávnosti

- Levočský informačný mesačník

- Levočský informačný týždenník

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované tieto projekty:

Dátum výzvy:

Organizácia:

Výzva:

Názov nášho

projektu:

Schválený, alebo nie.

okt.2012

Nadácia Orange

Školy pre

budúcnosť

Auto budúcnosti

áno

realizácia:

1.12.2012 -31.5.2013

marec 2013

MŠVVaŠ SR

Enviroprojekt

Slnko

nie

marec 2013

Nadácia SLSP

Euro k euru

Slnko

áno

prebieha realizácia

 § 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Štátna školská inšpekcia nevykonala komplexnú inšpekciu na škole.

§ 2. ods. 1 l

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča sídli v budove, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, nachádzajúca sa v pamiatkovom území mesta Levoča a je národnou kultúrnou pamiatkou. Budova je 2-poschodová, nachádza sa v nej: 12 klasických tried, dve jazykové učebne, 3 odborné učebne pre vyučovanie chémie, biológie, fyziky, 2 počítačové učebne, 7 kabinetov, k dispozícii je aj jedna multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, ďalšia interaktívna tabuľa je k dispozícii v odbornej učebni biológie. Škola je z minulosti vybavená učebnými pomôckami i didaktickou technikou. Chýbajúcu najnovšiu techniku zabezpečujeme realizáciou projektov, v rámci nich škola bola vybavená 8 notebookmi, 2 datavideoprojektormi, 8 stolnými počítačmi i z prostriedkov rodičovského združenia. Na škole je zavedený Wifi – systém, ktorý je k dispozícii žiakom i učiteľom.

Súčasťou školy je aj historická aula, ktorá slúži na slávnostné príležitosti, napr. otvorenie školského roku, imatrikulácie, večierky a plesy žiakov, ako aj besedy pre žiakov.

Žiakom i učiteľom je k dispozícii školská knižnica s odbornou literatúrou, beletriou a náučnou literatúrou.

Priebežne sa opravujú podlahy, maľujú triedy a vymieňa školský nábytok.

Škola má v správe ďalší objekt – telocvičňu na Baštovej ulici, ktorá je po rekonštrukcii kotolne i výmene sanitárnej techniky a spolu s nedávno zrekonštruovaným viacúčelovým ihriskom slúži na výučbu telesnej výchovy. Športový areál  je uspôsobený aj na relaxáciu a športové vyžitie žiakov počas voľných hodín a popoludní.

V budove školy sa nachádza  školská kuchyňa a jedáleň, v ktorej sa stravujú žiaci, zamestnanci školy i cudzí stravníci.

Napriek problémom s financiami sa škola neustále snaží zlepšovať podmienky pre realizáciu výchovno–vyučovacieho procesu.

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je  rozpočtová  organizácia vyššieho územného celku a hospodári
s prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré sú jej prideľované prostredníctvom dotácie od zriaďovateľa na prenesené a zvlášť na originálne kompetencie.

Hospodárenie školy sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

 

Vybraný ukazovateľ

r. 2012 v €

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov

421 190

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

- odmeny vedúcim záujmových útvarov -                   2139,00 €

- odvod poistného do poisťovní -                                  748,00 €

- na tovary a služby                                                      1260,00 €    

4147

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Tovary a služby:

-         Knihy, učebné pomôcky, -                                1952,27 €

-         Všeobecný materiál -                                            92,63 €

-         Všeobecné služby -                                               28,10 €

-         Poštové služby -                                                    27,00 € 

 

2100

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

0

Škola prikladá Správu o hospodárení za rok 2012 ( viď Príloha č. 1) a Účtovné výkazy (viď Príloha č. 2).

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

V pracovnom pláne školy sme si vytýčili ciele, ktoré sme sa snažili plniť najmä spájaním výchovy so zodpovedným prístupom žiakov k školským povinnostiam. Kládli sme dôraz na uplatňovanie takých metód práce, ktoré podnecujú rozvoj myslenia, aktivitu a kreativitu žiakov s osobitným zreteľom na zavádzanie školského vzdelávacieho programu a uplatňovanie  v praxi.

Hlavným cieľom členov predmetových komisií bolo skvalitniť výchovnovzdelávací proces, usmerňovať talentovaných a nadaných žiakov. Dôraz sme tiež kládli na kultivovanosť jazykového prejavu u žiakov a eliminovanie nárečového akcentu. V cudzích jazykoch sme sa snažili o dosiahnutie 3 základných cieľov - komunikatívneho, informatívneho a formatívneho, o využívanie rozmanitých metód, aktivít a foriem práce, pri ktorých sme využívali tvorivý potenciál mladých ľudí a viedli ich k samostatnosti v získavaní jazykových vedomostí. Vedomostná úroveň je primeraná, zlepšujú sa komunikatívne schopnosti. Výsledky externej maturitnej skúšky poukazujú na slušnú úroveň ovládania gramatiky a schopnosti samostatne riešiť úlohy.

Zameriavali sme sa na zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Prostredníctvom pohybovej aktivity mali žiaci možnosť pôsobiť a dbať na zdravie a taktiež vytvárať trvalý vzťah k telesnej výchove a športu, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu.

Vo vyučovaní sme sa snažili uplatňovať medzipredmetové vzťahy , využívať nové poznatky z internetu, rozvíjať u žiakov úctu k zákonom, rešpektovanie a dodržiavanie ľudských a občianskych práv, viesť ich k samostatnému využívaniu logických operácií. Ku skvalitneniu vyučovacieho procesu prispelo využívanie DVD, časopisov, návštevy múzeí.

Predmetové komisie konštatovali, že spätná väzba u mnohých žiakov je slabá, čo súvisí s nezáujmom o štúdium.

Konštatujeme, na základe SWOT analýz jednotlivých PK, hospitačnej činnosti a hodnotiacich rozhovorov s vyučujúcimi, že vyššie uvedené ciele sú priebežne plnené.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy

- kultúra školy

- úplná kvalifikovanosť učiteľov

- práca na projektoch (vlastné, krátkodobé)

- zvyšovanie úrovne gramotnosti v IKT

- vysoké percento úspešnosti prijatia na štúdium na VŠ, úspešnosť žiakov na MS

- množstvo aktivít - organizácia besied, výstav, návštev, súťaží, kultúrnych podujatí

- organizačné a informačné zabezpečenie procesu (rozvrh hodín, suplovanie, MS, prijímacie skúšky),

- aktivity predmetových komisií v čase aj mimo vyučovania

- škola s vlastnou telocvičňou (dve telocvične, posiľňovňa), jedálňou

- úroveň vystupovania žiakov na verejnosti

- dostupnosť školy, poloha budovy školy

- jazykové a odborné znalosti žiakov

- schopnosť a kompetencia niektorých pedagógov pomôcť žiakovi riešiť jeho problémy

- nepreukázaný výskyt negatívnych javov ( drogy, rasizmus, šikanovanie)

- účasť študentov na tvorbe a organizácii života školy

- aktivizácia žiakov k samostatnej práci, projektom

- tradícia školy v regióne

 

Slabé stránky školy

- nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov

- dochádzka žiakov, prezúvanie sa žiakov

- znižovanie záujmu žiakov o štúdium

- slabá prezentácia sa na verejnosti

- rozvoj kompetencií žiakov po predmetoch v rámci vzdelávacej oblasti

- absencia prostriedkov IKT a učebných pomôcok v predmete

 

Príležitosti

- objektívne prekážky pri presadzovaní transformácie - presvedčiť ľudí, že zmeny sú potrebné

- variabilita krúžkovej činnosti

- kontinuálne vzdelávanie

- proces implantácie (aj tvorby) ŠkVP do tried, na vyučovacie hodiny

- interdisciplinárny prístup k predmetom v rámci vzdelávacej oblasti

- integrácia IKT do výučby

- populačná krivka a boj o žiaka v okrese Levoča

- možnosť získavania finančných prostriedkov z grantov

- zviditeľnenie školy, regiónu účasťou na rôznych súťažiach

 

Riziká:

- nízka natalita

- existencia viacerých gymnázií v regióne

- zvyšujúci sa nezáujem žiakov o štúdium

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2012/2013 bolo evidovaných v IV.A, IV.B a v oktáve A spolu 63 žiakov. Vo IV. A štúdium absolvovalo 18 žiakov a 16 (88,88 %) si podali prihlášku na VŠ. 14 (77,77 %) žiaci boli prijatí. Vo IV.B triede štúdium úspešne absolvovalo 16 žiakov,
1 študent sa rozhodol neprihlásiť na štúdium na VŠ a z 15 (93,75 %), ktorí sa prihlásili boli 14 (87,50 %) prijatí. V oktáve A triede si všetkých 29 žiakov podalo prihlášku na VŠ (100 %) a 28 (96,55 %) študenti boli prijatí. Celkove bolo z počtu všetkých absolventov prijatých na VŠ 56, čo je 88,88 %. Z počtu absolventov, ktorí sa hlásili na VŠ je percento úspešnosti 93,33 %. Zo 7 žiakov (11,11 %) žiakov, ktorí na vysokých školách nie sú umiestnení, sú 3 (4,76 %) zamestnaní a 4 (6,35 %) evidovaní na úrade práce.

Školský rok

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Úspešnosť prijatia na VŠ

96,10 %

95,12 %

92,31 %

91,86 %

93,33 %

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Redakcia časopisu

4

1

Mgr. Milan Kolár

Geografický krúžok

7

1

Mgr. Milan Kolár

Matematický krúžok

19

1

Mgr. Viera Kopaničáková

Matematický krúžok

7

1

Mgr. Katarína Koššibová

Krúžok anglickej gramatiky

10

1

Mgr. Lenka Valentová

Krúžok riešenia logických úloh

7

1

Mgr. Galina Kacejová

Krúžok nemeckého jazyka

5

1

PhDr. Blažena Prazňáková

Krúžok španielskeho jazyka

23

1

Mgr. Mária Zelená

Taliančina pre začiatočníkov

9

1

Mgr. Renáta Milčáková

Futbalový krúžok

8

1

Mgr. Jaroslav Kramarčík

Atletika

10

1

Mgr. Jaroslav Kramarčík

Volejbal

34

2

Mgr. Jaroslav Kramarčík

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rada rodičov pri GJFR aj v tomto roku podporila aktivity žiakov finančnými prostriedkami.

hore

PRÍLOHY

 

 

Príloha č. 1 : Správa o hospodárení za rok 2012

Príloha č. 2: Účtovné výkazy

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria