Voliteľné predmety v oktáve

Odporúčame voľbu uskutočniť v súlade s profilujúcimi predmetmi na VŠ a tomu zodpovedajúcimi voliteľnými predmetmi maturitnej skúšky. Je preto dôležité premyslieť si voľbu ďalšieho štúdia a zistiť požiadavky VŠ, predmety, z ktorých budú študenti konať prijímacie skúšky.

Voľba pre oktávu sa vykoná podľa nasledujúcich pravidiel:

- sa realizuje podľa ALTERNATÍVNEHO učebného plánu do školského roku 2014/2015, ďalej podľa plánu ISCED 3

1. V  oktáve sú predpísané predmety: spolu 14 hodín

Predmet počet hodín
Slovenský jazyk a literatúra 3
Cudzí jazyk I 3
Cudzí jazyk II 3
Matematika 2
Telesná a športová výchova 3


2. Študent  je  povinný zvoliť si 16 vyučovacích hodín /rozširujúce a voliteľné predmety/

3. Študent si volí 3 štvorhodinové rozširujúce predmety z nasledujúcej ponuky:

Rozširujúce predmety
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia vo francúzskom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Konverzácia v ruskom jazyku
Dejepis
Spoločenskovedný seminár
Seminár z matematiky
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia

 

4. Študent si volí  2 dvojhodinové "voliteľné" predmety z nasledujúcej ponuky:

Voliteľné predmety
Literárny seminár
Seminár z dejepisu
Cvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
Seminár z fyziky
Cvičenia z chémie
Seminár z biológie
Seminár z geografie

 

5. Výber voliteľného predmetu sa vykoná podľa pravidiel v poznámke 5.,6. a7.

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria