Voliteľné predmety vo 4. ročníku

Odporúčame voľbu uskutočniť v súlade s profilujúcimi predmetmi na VŠ a tomu zodpovedajúcimi voliteľnými predmetmi maturitnej skúšky. Je preto dôležité premyslieť si voľbu ďalšieho štúdia a zistiť požiadavky VŠ, predmety, z ktorých budú študenti konať prijímacie skúšky.

Voľba pre štvrtý ročník sa vykoná podľa nasledujúcich pravidiel:

- realizuje sa podľa učebného plánu  ISCED 3

1. Študent má vo 4. ročníku predpísané predmety: spolu 16 hodin

Predmet počet hodín
Slovenský jazyk a literatúra 4
Cudzí jazyk I. 4
Cudzí jazyk II. 3
Občianska náuka 2
Umenie a kultúra 1
Telesná a športová výchova 2

 

2. Študent  je vo štvrtom ročníku povinný zvoliť si 14 vyučovacích hodín.                                                 

3. Študent si volí 3 štvorhodinové rozširujúce predmety z nasledujúcej ponuky:

Rozširujúce predmety
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia vo francúzskom  jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Dejepis
Spoločenskovedný seminár
Seminár z matematiky
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Geografia

 

4. Študent si volí 1 dvojhodinový predmet z nasledujúcej ponuky

Voliteľné predmety
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry                 
Seminár z dejepisu
Cvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
Seminár z fyziky
Cvičenia z chémie
Seminár z biológie
Seminár z geografie

 

5. Výber voliteľného predmetu sa vykonáva podľa pravidiel v poznámke 5. , 6. a 7.

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria