Predmetová komisia Matematika Informatika Deskriptívna geometria Inf - maturita História počítačov Hardware IKT Siete Digitálne zručnosti

Stránky predmetovej komisie Matematika - Informatika

Informatika

Informatika

Wiki Edu

Školská Wiki Encyklopédia

Cieľom tejto wiki encyklopédie je s pomocou komunity vytvoriť portál na zdieľanie a diskutovanie o hardvéri, softvéri, internetových službách a pomôcť tak robiť správne rozhodnutia pri ich nákupe alebo používaní. Ďalej tu môžete nájsť informácie o pomôckach a softvére, ktorý môžu učitelia a žiaci používať pri vyučovaní.

Predmet informatika sa v 4-ročnom gymnáziu vyučuje v 1. ročníku 1 hod. týždenne, v 2. ročníku 1 hod. týždenne, v 3. ročníku 1. hodinu týždenne. V osemročnom gymnáziu sa vyučuje v prime až kvarte 1 hod. týždenne. Vo predposlednom resp. poslednom ročníku si môžu študenti zvoliť seminár z informatiky, ktorý sa vyučuje v rozsahu 4 resp 2 hod. týždenne. V rámci seminára sa žiaci pripravujú na maturitnú resp. prijímaciu skúšku z predmetu informatika, prípadne absolvujú rozširujúce témy s možným zohľadnením záujmov.

 

Náplň výuky predmetu informatika:

4 - ročné gymnázium

 

 

Pojmy informácia, informatika, počítač. Spôsoby zberu, triedenia, uchovávania a spracovávania informácií. Vývoj informatiky a VT.

Konfigurácia a základná obsluha počítača. Technické vybavenie počítača – základné pojmy (procesor, pamäte, V/V zariadenia).  Programové vybavenie počítača – základné pojmy (systémové, aplikačné, nadstavbové, MS DOS, MS Windows).  Operačný systém MS Windows – základné pojmy, práca so súbormi a adresármi. Komprimácia a dekomprimácia údajov – WinZip, WinRar

Úvod do algoritmizácie – pojem algoritmus. Zápis algoritmov, vlastnosti algoritmov, realizácia algoritmov, programovací jazyk.  

Programovací jazyk Pascal. Syntax a sémantika jazyka Pascal. Popis prostredia a ovládanie programu. Štruktúra programu, definícia konštánt, deklarácia premenných. Základné typy údajov a operácie s nimi. Príkazy vstupu, výstupu, priradenia. Podmienený príkaz. Cyklus for. Unit CRT.

Spracovanie textov v počítači – textové procesory. Základné pojmy, popis prostredia. Tvorba  a úprava dokumentu. Vkladanie objektov do textu Formátovanie dokumentu a úpravy pred tlačou.

Počítačové siete. Rozdelenie a typy počítačových sietí. Dôvody budovania sietí. Počítačová sieť Internet. Základné služby siete Internet. Prezeranie a vyhľadávanie na stránkach. Elektronická pošta.

Informačná spoločnosť. Licencie, freeware, shareware – právne aspekty používania programov. Kriminalita, zneužívanie údajov, prienik do systému. Počítačové vírusy a ochrana proti nim.

Úvod do algoritmizácie – pojem algoritmus. Zápis algoritmov, vlastnosti algoritmov, realizácia algoritmov, programovací jazyk.  

Programovací jazyk Pascal. Syntax a sémantika jazyka Pascal. Popis prostredia a ovládanie programu. Štruktúra programu, definícia konštánt, deklarácia premenných. Základné typy údajov a operácie s nimi. Príkazy vstupu, výstupu, priradenia. Podmienený príkaz. Cyklus for. Unit CRT.

 

Voliteľné predmety:

 

INFORMATIKA (INF) 4 hod. týždenne

Tento predmet je určený pre študentov, ktorí chcú študovať na vysokých školách technického a prírodovedného zamerania (hlavne odbory informatika, elektrotechnika). Jeho náplňou je programovanie. Študenti, ktorí absolvujú tento predmet sa môžu rozhodnúť pre maturitnú skúšku z predmetu Informatika.  
Preberané témy: tabuľkový kalkulátor, práca s digitálnymi médiami, informačná spoločnosť – využitie a bezpečnosť IKT, sociálne siete, databázy, algoritmy a programovanie (prehĺbenie vedomostí z 1. ročníka, podprogramy, jednorozmerné a viacrozmerné pole, reťazec, dynamické premenné, dynamické údajové štruktúry, rekurzia, zložené algoritmy),
štruktúry algoritmov - metódy riešenia rovníc, vyhľadávanie, triedenie, numerické algoritmy. Niektoré témy sa podľa záujmu študentov môžu nahradiť alebo doplniť inými. (Napr.: aplikácie balíka MS Office (textový procesor, tvorba www - stránok), siete, internet (komunikácia, vyhľadávanie informácií, ftp, ...))

Programovanie v PASCALE - učebné materiály

SEMINÁR Z INFORMATIKY (SI. ) 2 hod. týždenne

Tento predmet je určený všetkým študentom, ktorí sa chcú zdokonaliť v používaní a ovládaní najčastejšie používaných aplikačných programov. Vedomosti a zručnosti získané v tomto predmete využijú študenti všetkých vysokých škôl a taktiež aj ich budúci zamestnávatelia.

Už si treba len položiť otázku: Chcem maturovať z informatiky?

Ak NIE, zvoľte si:  Informatika pre nematurantov (SIN)

Preberané témy: tabuľkový kalkulátor, prezentačný editor, databázy, vektorový editor, práca s médiami. Niektoré témy sa podľa záujmu študentov môžu nahradiť alebo doplniť inými. (Napr.: operačný systém MS Windows, aplikácie balíka MS Office (textový procesor, tvorba www - stránok), siete a internet (Web 2, komunikácia, vyhľadávanie informácií, ftp, ...))

Ak ÁNO, zvoľte si Informatika pre maturantov (SIM)

Hlavnou súčasťou učiva je doplnenie kapitoly algoritmy (Logo) a programovanie v jazyku Delphi (textový súbor, prehĺbenie programátorských zručností, viacrozmerné pole, dynamické premenné, dynamické údajové štruktúry, rekurzia, zložené algoritmy) a rozšírenie a precvičenie  tabuľkového procesora a témy počítačové systémy a siete v rámci prípravy na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky. Niektoré témy sa podľa záujmu študentov môžu nahradiť alebo doplniť inými. 

Pozri Cieľové požiadavky na maturantov z informatiky
 

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria