Predmetová komisia Matematika Informatika Deskriptívna geometria Inf - maturita História počítačov Hardware IKT Siete Digitálne zručnosti

Stránky predmetovej komisie Matematika - Informatika

Matematika

 

Matematika

Poslaním vyučovania matematiky je poskytnúť študentom také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať ostatné prírodovedné predmety na gymnáziu, ale aj úspešné pokračovanie v štúdiu samotných matematických odborov, technických vysokých škôl všetkých smerov, vysokých škôl prírodovedného a ekonomického zamerania zamerania.

    Výchovno-vzdelávací proces by mal smerovať k tomu, aby si študent

 • osvojil učebnými osnovami stanovené určité tematické okruhy

 • určené pojmy, vzťahy, definície, dôsledky, ktoré z nich vyplývajú, terminológiu, frazeológiu a symboliku

 • v súlade s osvojeným obsahom dosiahol zručnosti a logické súvislosti vo výpočtoch, grafoch, konštruovaní rovinných a priestorových útvarov, v ovládaní algoritmov, vo formulácii výrokov

 • vedel prakticky uplatniť osvojené vedomosti a zručnosti

    V učebných osnovách je zaradené len základné učivo a námety pre rozšírenie učiva, podľa ktorých sa vytvára učebný tematický plán na školský rok v príslušných ročníkoch. Tento sa prerokuje v predmetovej komisii matematiky a predloží sa na schválenie riaditeľovi školy.

    Rozpis tematických okruhov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník

    Výroky a množiny. Číselné obory, algebraické výrazy. Rovnice, nerovnice, sústavy rovníc a nerovníc. Matematické vety a dôkazy. Kombinatorika a pravdepodobnosť. Rovinné útvary. Množiny bodov s danou vlastnosťou. Základné a podobné zobrazenia.

2. ročník

    Funkcie. Typy a vlastnosti funkcií. Riešenie ďalších typov rovníc, nerovníc a sústav. Trigonometria.

3. ročník

    Stereometria. Vzájomná poloha rovinných útvarov a telies. Analytická geometria. Vektory. Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov. Kužeľosečky.

4. ročník

    Postupnosti a rady. Základy diferenciálneho počtu. Základy integrálneho počtu. Aplikácie diferenciálneho počtu.

 

Voliteľné predmety:

MATEMATIKA /MAT/ 4 hod. týždenne

Obsah tematických okruhov má doplniť povinné vyučovanie matematiky z prvých troch ročníkov o nový tematický celok / komplexné čísla / a rozšíriť a upevniť učivo potrebné k maturitnej skúške a poskytnúť tak dôležitý matematický aparát pre ďalšie štúdium matematických disciplín na vysokých školách. Cieľom záverečnej systematizácie je opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva s akcentom na vytváranie systému z už osvojených poznatkov a na zdôrazňovanie súvislostí jednotlivých partií matematiky. Riešia sa úlohy rôznej náročnosti, priestor dostávajú aj menej tradičné, pri výbere úloh sa rešpektujú požiadavky vysokých škôl a orientácia študentov v skupine.

 

SEMINÁR Z MATEMATIKY /SMA/ 2 hod. týždenne

Seminár je určený pre žiakov, ktorí si chcú pomôcť pri príprave na prijímaciu skúšku z matematiky na vysokú školu a tiež k maturitnej skúške. Preto obsahovým zameraním je hlavne systematizácia a prehlbovanie vedomostí podľa požiadaviek vysokých škôl pri prijímacích skúškach a podľa požiadaviek na maturitnú písomnú skúšku.

Kontakt

 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
  Kláštorská 37, 05467 Levoča
  GPS: 49°1'30" N, 20°35'10" E
 • riaditeľ školy: 0534514255
  zástupkyňa riaditeľa: 0534512250
  sekretariát školy: 0534512252
  školská jedáleň: 0534512512

Informácie

Galéria